Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

SOSFS 2014:4

Information om publikationen

Ändrad: till och med HSLF-FS 2020:59. Från den 1 november 2022 gäller nu istället Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer HSLF-FS 2022:39 (fulltext i NCK:s kunskapsbank)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer började gälla den 1 oktober 2014 och var i kraft fram till den 1 november 2022.

I föreskrifterna och de allmänna råden skärptes kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Socialnämnden i kommunen skulle också bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld. 

Skriften ersatte Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld (2009). Flera av de allmänna råden blev istället föreskrifter och därmed rättsligt bindande istället för vägledande. Nytt i föreskrifterna var också att de gällde hälso- och sjukvården samt tandvården, och inte enbart socialnämnden.

Senast uppdaterad: 2021-11-18