Prostitutionen i Sverige 2014

– en omfattningskartläggning

Information om publikationen

I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige (U2013/6848/JÄM). Uppdraget innebar att analysera prostitutionens utbredning, omfattning och former, bland annat trender, kontaktvägar och vilka som köper och säljer sexuella tjänster samt beskriva den internationella utvecklingen på området.

Rapporten består av två delar. I del A får läsaren sammanfattande resultat, slutsatser, analys och förslag. Här ges även en samlad bedömning av prostitutionens omfattning och utveckling.

Del B beskriver utgångpunkten för omfattningskartläggningen. Vidare presenteras en kunskapssammanställning med förslag om framtida omfattningskartläggningar samt uppskattningar av omfattningen och kunskapsinhämtningar från olika aktörer på prostitutionsområdet. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18