Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – en kunskapsöversikt

Information om publikationen

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. SKL:s kunskapsöversikt är tänkt att vara en kunskapsbank och ett verktyg för att inspirera och vägleda arbete för kvinnofrid. Skriften syftar till att täcka in hela bredden av problemkomplexet mäns våld mot kvinnor i nära relationer – från våldets utbredning och former, samhällets ansvar, våldets orsaker samt möjligheter att arbeta förebyggande. I skriften presenteras också ett antal goda exempel på framgångsrikt arbete för kvinnofrid. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18