Ofridstid : fäders våld, staten och den separerande familjen

Information om publikationen

Linnéa Bruno disputerade i februari 2016 med avhandlingen Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade familjen. Bruno intresserar sig för statens hantering av särskilt fäders våld mot barn och mödrar – när, hur och för vem våld representeras som problem. Vilka konsekvenser kan olika framställningar av våld ha för våldsutsatta? Vem tillskrivs ansvar och vad betyder olika dimensioner av ojämlikhet i sammanhanget?

Avhandlingen handlar om ofridens villkor i välfärdsstaten. I fyra delstudier undersöks empiriskt professionella diskurser och praktik gällande fäders våld mot barn och mödrar. Studien fokuserar särskilt ofridstiden efter separation och bidrar till ett sociologiskt svar på varför ofriden så ofta består, också när de våldsutsatta gjort vad de kunnat för att komma ur den. I fokus är inte de professionellas intentioner, utan de mönster av effekter som följer av praktiken.

Empiriskt material är intervjuer med våldsutsatta mödrar och personal inom förskola och skola, tingsrättsdomar gällande beslut om vårdnad, boende, umgänge och underhåll samt förvaltningsrättsdomar gällande beslut om ekonomiskt bistånd. Teoretiska utgångspunkter är barndomssociologi, feministisk teori och kritisk rasforskning. Resultaten föreslår att skilda sätt att tolka och hantera våld vid föräldrars separation i fall med uppgifter om våld varierar med förövarens sociala position. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18