Better safe than sorry?

Quantitative and qualitative aspects of child-father relationship after parental separation in cases involving intimate partner violence

Information om publikationen

I avhandlingen har Anna L Jonhed (tidigare Forssell) studerat barns relation och umgänge – efter att föräldrarna separerat – med pappor som utövat våld mot barnens mammor och ofta mot barnet.

Efter en separation är det vanligt att barn fortsätter att ha kontakt med en förälder som utövat våld mot den andra föräldern. Av barnen som ingick i studien hade 75 procent fortsatt kontakt med en pappa som utsatt mamman för våld. 
Även då det fanns indikationer på att barnet självt blivit utsatt för våld av pappan, hade 50 procent av barnen oövervakad, fysisk kontakt med papporna.

I ett avsnitt har Jonhed analyserat intervjuer som forskaren Åsa Cater gjort med barn när de bott på ett skyddat boende tillsammans med sina mammor efter att föräldrarna separerat. I intervjuerna beskriver barnen ofta sina pappor som oansvariga och ointresserade fäder. 

En annan del av avhandlingen baseras på kvantitativa intervjuer med mammor och barn som Anna L Jonhed gjort för utvärderingsprojektet ”Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma”. Någon positiv effekt av att upprätthålla barnets kontakt med en pappa som utövat våld syntes inte i materialet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18