Exploring intimate partner violence among adult women and men in Sweden

Information om publikationen

Syftet med denna avhandling är att undersöka pålitligheten i Världshälsoorganisationens (WHO) frågor om våld i en nära relation och att granska förekomsten av självskattad våldsutsatthet, dess konsekvenser samt samvarierande faktorer bland vuxna kvinnor och män bosatta i Sverige. Ett ytterligare syfte är att utifrån dagsaktuella teoretiska bidrag inom våldsforskningsfältet utforska och tolka mäns upplevelser av att vara utsatt för våld i en nära relation.

Sammantaget visar resultaten från denna avhandling att både kvinnor och män är utsatta för våld i en nära relation i Sverige, men även att våldsutsattheten skiljer sig åt. Framtida folkhälsovetenskaplig forskning om våld i en nära relation bör således ha en tydlig genusteoretisk förankring som beaktar strukturella och kontextuella aspekter av att leva med våld i en nära relation. Dessutom rekommenderas att politiska beslut som berör hälso- och sjukvården tar hänsyn till att våldsutsatthet mellan kvinnor och män skiljer sig åt. Detta kan exempelvis göras genom att uppmärksamma den kontext där våldet tar sig i uttryck, samt våldets konsekvenser och dess medföljande kontroll. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18