Intimate partner homicide rates and characteristics

Information om publikationen

Avhandlingen visar att det har skett en förändring i vad som betraktas som karakteristiskt för dödligt partnervåld.

Tidigare representerades detta i högre utsträckning av gärningspersoner och offer som var påverkade vid gärningstillfället. Under relationen har det dessutom ofta förekommit våld. Avhandlingen visar att missbruket bland gärningspersoner skyldiga till dödligt partnervåld på senare år har minskat, liksom polisanmälningarna om våld i relationen. Dessutom är en stor andel av gärningspersonerna aldrig tidigare dömda för brott, och endast en minoritet har någon gång lagförts för våldsbrott.

I 40 procent av fallen sker det dödliga partnervåldet i relationens uppbrottsfas.

Forskningen visar också att nästan alla män bakom dödligt partnervåld har en bostad och närmare hälften har ett arbete. Var femte gärningsperson som dödar sin partner tar sitt eget liv i samband med gärningen. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18