Barnets rättigheter i vårdnadstvister. Slutrapport

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2015
  • Avsändare: Stiftelsen allmänna barnhuset
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 80

Information om publikationen

Föräldrars konflikter om vårdnad, boende och umgänge leder allt oftare till utredningar inom socialtjänsten och antal tvister i domstol har ökat markant. Det har visat sig i både forskning och praktik att dessa föräldrar ofta har en mer komplex problematik och barnen befinner sig inte sällan i en utsatt situation. Samhällets insatser för att hjälpa barn och föräldrar är inte tillräckliga och leder inte alltid till hållbara lösningar med barnets bästa i fokus. Föräldrar och barn har också ofta kontakt med andra enheter inom socialtjänsten samtidigt som den familjerättsliga tvisten pågår med upprepade utredningar som följd.

Mot bakgrund av detta startade Stiftelsen Allmänna Barnhuset projektet ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister”. Socialtjänsten i sex kommuner prövade nya arbetssätt utifrån tre övergripande mål: 

  • Ökat samarbete mellan familjerättssekreterare och barnavårdsutredare
  • Stärka barnets delaktighet
  • Anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar

I den här rapporten presenteras en sammanfattning av de sex deltagande kommunernas arbete, resultatet från utvärderingen, den kunskapssammanställning som togs fram i samband med projektstart samt ett urval av lagtext och artiklar i barnkonventionen som reglerar arbetet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18