Sammanställning av rättspraxis i sexualbrottsmål

Information om publikationen

Den 1 april 2005 trädde ett nytt 6 kap. brottsbalken (BrB) i kraft och stora ändringar genomfördes i sexualbrottslagstiftningen. I november 2005 gjordes en praxisöversikt omfattande domar i vilka den nya lagstiftningen tillämpats, se RättsPM 2005:6. Föreliggande praxissammanställning innehåller ytterligare domar i vilka den nya lagstiftningen tillämpats.

Senast uppdaterad: 2021-11-18