Våldsamt lika och olika : om våld i samkönade parrelationer

Information om publikationen

Våldsamt lika och olika är en skrift om våld i samkönade parrelationer. Skriften ger en kunskapsbas för alla som möter hbt-personer utsatta för våld i en parrelation. Kunskapen om våld i samkönade relationer är bristfällig och anmälningsfrekvensen är låg. För att kunna ge ett likvärdigt – professionellt, korrekt och respektfullt – bemötande och omhändertagande krävs insikt om människors olikheter.

Skriften bygger på 2 013 personers svar i en enkätstudie, samtliga medlemmar i RFSL.

25 procent av dem som svarade har eller hade upplevt någon form av psykologiskt, sexuellt och eller fysiskt våld. Av dem som uppgett utsatthet i en nuvarande relation var 33 procent lesbiska och 46 procent homosexuella män. Endast 6 procent har polisanmält det partnervåld de utsatts för.

Ytterst få har sökt hjälp och stöd från en ideell eller professionell organisation för brottsoffer. De som söker hjälp vänder sig oftast till en traditionell verksamhet, exempelvis familjerådgivning, socialjour eller psykiatri.

Senast uppdaterad: 2021-11-18