Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

(SOU 2018:37)

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Socialdepartementet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Betänkande av Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Utredningen har undersökt hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut och lämnat förslag på hur det kan stärkas och förbättras.

Utredningen föreslår att: 

• Specialiserade mottagningar för våldsutövare byggs upp i hela landet. 
• Socialstyrelsen får i uppdrag att reda ut och eventuellt reglera vem som gör vad. 
• Även Kriminalvården ska få upprätta en individuell plan, SIP, för våldsverkare. 
• Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska få möjlighet att lämna uppgifter till polisen genom att en sekretessbrytande regel införs i offentlighets- och sekretesslagen.
• Tydligare riktlinjer införs för informationsutbyte och för hur sekretess ska hanteras i samarbetet mellan myndigheter.
• Tillfälligt boende för våldsutövare inrättas. 
• Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården ska få ett uppdrag att utarbeta en modell för samverkan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Senast uppdaterad: 2021-11-18