Förstudie inför uppdraget att utveckla resurscentra

Information om publikationen

Inom ramen för det intensifierade arbetet på området mäns våld mot kvinnor, fick länsstyrelserna 2017 i uppdrag att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Resurscentra ska också erbjuda stöd till personer som medverkar i brottsutredningar. Resurscentra kan vara fysiska platser dit personer som utsatts för våld av en närstående kan vända sig för att få stöd, råd och vägledning. För att underlätta för den utsatta personen kan resurscentra samla relevanta aktörer på en och samma plats. Regeringen föreslår därtill att resurscentra kan vara en plats för metodutveckling och kunskapsstöd. 

Länsstyrelsen Östergötland fick i april 2018 i uppdrag av länsstyrelsernas länsrådsgrupp att ta fram en förstudie för att ge riktning för utvecklandet av resurscentra.