Sara Edenheim

Titel: Fil.dr i historia

Lärosäte: Umeå universitet

Institution: Umeå Center för Genusstudier (UCGS)

E-post: sara.edenheim@umu.se

Webbsida: Sara Edenheims forskarpresentation vid Umeå universitet

Presentation

Sara Edenheim forskar om historiefilosofi, sociala rörelser, etik och demokrati, liberalism, feminism och historieskrivning.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Historia i rörelse: temporala anspråk i identitetspolitiska och akademiska projekt.

Beskrivning av projektet
Sara Edenheims forskningsprojekt tar avstamp i den liberala paradoxen ur ett feministiskt perspektiv. Projektet utgår från (feministiska) historiefilosofiska forskare såsom Wendy Brown (2001; 2006), Denise Riley, Joan Scott och Robyn Wiegman. Det teoretiska angreppssätt som krävs för detta projekt strävar efter att undersöka och synliggöra den länk som finns mellan en hegemonisk medborgardefinition och det institutionalisera(n)de historieskrivandet.

Projektet kan således sägas ställa frågor om vilka antaganden om liv, respektive det förflutna, som den icke-tilltalade/”felaktigt” tilltalade måste använda sig av i sin protest för att bli erkänd som en legitim (mot)part i det politiska rummet. Hur använder de sociala rörelserna (vissa av) aktivisternas erfarenheter och gruppernas egen historieskrivning i försöken att kommunicera med staten och lagen? Vilka subjektspositioner och samhällsdiskurser både möjliggörs och omöjliggörs i denna process?

Finansiär
Projektet finansieras av Umeå Center för Genusstudier (UCGS).

Tidsperiod
Pågående

Publikationer i urval

Edenheim, Sara (2005) Begärets lagar: statliga moderna utredningar och heteronormativitetens genealogi. Avhandling. Lunds universitet: Historiska institutionen.

Edenheim, Sara (2005) ”När våldet blir en del av jaget. En kritisk analys av kvinnohistoria och dess effekter” i Österberg, Eva & Lindstedt-Cronberg, Marie (red.) Kvinnor och våld: en mångtydig kulturhistoria. Lund: Nordic Academic Press, s. 321-338.

Edenheim, Sara (2002) ”Kön/genus/begär och andra besvärligheter. En teoretisk diskussion sprungen ur en analys av den medicinska diskursen rörande intersexualism” i Lambda Nordica, nr. 4, 2002. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18