Christian Kullberg

Titel: Professor i socialt arbete

Lärosäte: Mälardalens universitet

E-post: christian.kullberg@mdh.se

Webbsida: Christian Kullbergs forskarpresentation vid Mälardalens universitet

Presentation

Christian Kullberg har forskat om mäns våld mot kvinnor i nära relationer och arbetar med att framställa förklaringar till mäns våld mot kvinnor. Han studerar också professionellas bedömningar och förståelse av män som brottsoffer.

Forskningsprojekt

Projekt 1:
Män med våldsproblematik – Problem, interventioner och förändring

Beskrivning av projektet
Syftet var dels att studera våldsverkande mäns bakgrund, förhållningssätt i relation till våld och position i den hegemoniska maskulinitetsordningen, dels att studera olika interventioner för att rehabilitera män med våldsproblematik och dessa interventioners förändringspotential.

Finansiärer
Brottsofferfonden, Högskolan Dalarna

Tidsperiod
2011-01-03 - 2017-12-31

Projekt 2:
Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer

Beskrivning av projektet
Det primära syftet med forskningsprojektet var att beskriva och analysera hur socialarbetare förstår män som brottsoffer. Projektet har följande frågeställningar:

  • Vilka kulturella föreställningar av manlighet framträder i samtal mellan socialarbetare?
  • Vad innebär det enligt socialarbetare att vara ett brottsoffer?
  • Hur beskriver socialarbetare mäns känsloliv?
  • På vilket sätt skiljer sig de förklaringar, definitioner och föreställningar som framträder åt mellan homogena och blandade grupper avseende informanternas kön?

Finansiär
Brottsofferfonden

Tidsperiod
2011-01-03 - 2017-12-31

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1:
Peter Jansson, lektor, Högskolan Dalarna

Projekt 2: 
Mikael Skillmark, doktorand i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Publikationer i urval

Projekt 1:

Kullberg, C. (2013) Paradigms, theories and methods in research on men´s violence in intimate relationships. In Brunnberg, E. & Cedersund E. (eds.), New tools in Welfare Research. Århus: Århus university Press and NSU Press.

Jansson, P. M., och Saxonberg, S. (2013). Are asymmetrical power relations a hidden obstacle to successful rehabilitation of violent men? An explorative study on the methodology to investigate shameAggression and Violent Behavior, 18(6), 94-111.

Jansson, P. M. (2013). An explorative single case study of the therapist’s perspectives on power, emotions and identity changes in cognitive behavior therapy against men’s violence in SwedenAnnales Universitatis Paedagogicae CracovensisStudia Sociologica, V(2), 117-134.

Projekt 2: 

Kullberg, C. & Skillmark. M. (2017). The significance of position for Swedish social workers understanding of young men’s victimization of violence. Nordic Social Work Research, 7:1, 54-66.

Kullberg, C. & Skillmark, M (2016). Reluctant help-seekers and agentic victims – Swedish Social workers’ talk about young men victimized by violence. Practice. Social Work in Action. Published online 14 Sept 2016

Senast uppdaterad: 2021-11-18