Astrid Schlytter

Astrid Schlytter, Astrid Schlytter

Titel: Docent i rättssociologi

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: astrid.schlytter@socarb.su.se

Webbsida: Astrid Schlytters forskarpresentation vid Stockholms universitet

Presentation

Ett centralt forskningsområde för Astrid Schlytter rör konflikter som kan uppstå i mötet mellan å ena sidan det svenska samhällets individbaserade syn på kvinnors frihet och å andra sidan traditioner som innebär kontroll av kvinnors sexualitet. Det senare kan uttryckas genom arrangerade äktenskap med olika grad av tvång och förväntningar om att den unga kvinnan ska vara oskuld vid äktenskapets ingående. Konflikter av detta slag kan uppstå på individ- såväl som på samhällsnivå.

Forskningen tar upp problematikens omfång och karaktär framförallt ur ett ungdoms- och könsperspektiv. Vidare studeras villkoren för den unga kvinnan som gör revolt mot sin familj men också den unga mannens särskilda utsatthet som följd av att han åläggs ansvaret för att kontrollera närstående kvinnor. Dessutom rör forskningen socialtjänstens förståelse av problematiken mot bakgrund av omhändertaganden framförallt av tonåriga flickor. Även det frivilliga sociala arbetets metodutvecklande insatser på området utvärderas och studeras. Utöver detta rör forskningen skolans roll för ungdomar och skolan som en arena för integration.

Publikationer i urval

Schlytter, Astrid & Rexvid, Devin (2016) Mäns heder: att vara både offer och förövare. Lund: Studentlitteratur.

Hussein, Iman & Schlytter, Astrid (2014) Våga stå kvar! En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland. 

Astrid Schlytter & Rexvid, Devin (2014) Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck. I Cederborg & Warnling-Nerep (red.) Barnrätt. Norstedts juridik. 

Schlytter, Astrid & Rexvid, Devin (2013) Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang. I Silferberg, Gunilla (red.) Barn, Utsatthet och Heder. Ersta Sköndal Högskola Förlag. 

Rexvid, Devin & Schlytter, Astrid (2012) Heroes, hymen and honour: a study of the character of attitude change among male youth with their roots in an honour-based context. Review of European Studies, 4(2): 22-32. 

Rexvid, Devin & Schlytter, Astrid (2012) "Attitydförändringar hos unga män med hederskulturella värderingar" i Karlsson, Lis-Bodil & Piuva, Katarina (red.) Genusperspektiv på socialt arbete. Natur och Kultur, Stockholm.

Astrid Schlytter (2012) Familj och heder i Karlsson, Lis-Bodil & Piuva, Katarina (red.) Genusperspektiv på socialt arbete, Natur och Kultur, Stockholm.

Schlytter, Astrid (2010) "Jungfrun en förutsättning för manligheten – hedersrelaterade värderingar i teori och praktik" i Singer, Anna, Jänterä-Jareborg, Maarit & Schlytter, Astrid (red.) Familj, religion, rätt. En antologi om kulturella spänningar i familjen – med Sverige och Turkiet som exempel. Uppsala: Iustius. 

Schlytter, Astrid & Linell, Hanna (2009) Girls with honour-related problems in a comparative perspectiveInternational Journal of Social Welfare. Blackwell Publishing. 

Schlytter, Astrid, Högdin, Sara & Rexvid, Devin (2009) Rätten att själv få välja vem man ska gifta sig med – kartläggning bland unga i årskurs 9 i Stockholms stad i Modée, Lisa (red.) Gift mot sin viljaStockholm: Ungdomsstyrelsen. 

Schlytter, Astrid m.fl. (2009) Oskuld och heder. En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär. Stockholm: Stockholms stad. 

Schlytter, Astrid & Linell, Hanna (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickorSollentuna: FoU Nordväst i Stockholms län. 

Schlytter, Astrid & Kanakura, Liv (2007). Elektra – ett projekt mot hedersförtryck och våld. Allmänna Arvsfonden. 

Schlytter, Astrid (2004) Rätten att själv få välja. Arrangerade äktenskap, kön och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18