Astrid Schlytter

Astrid Schlytter, Astrid Schlytter

Titel: Docent i rättssociologi

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: astrid.schlytter@socarb.su.se

Presentation

Ett centralt forskningsområde för Astrid Schlytter rör konflikter som kan uppstå i mötet mellan å ena sidan det svenska samhällets individbaserade syn på kvinnors frihet och å andra sidan traditioner som innebär kontroll av kvinnors sexualitet. Det senare kan uttryckas genom arrangerade äktenskap med olika grad av tvång och förväntningar om att den unga kvinnan ska vara oskuld vid äktenskapets ingående. Konflikter av detta slag kan uppstå på individ- såväl som på samhällsnivå.

Forskningen tar upp problematikens omfång och karaktär framförallt ur ett ungdoms- och könsperspektiv. Vidare studeras villkoren för den unga kvinnan som gör revolt mot sin familj men också den unga mannens särskilda utsatthet som följd av att han åläggs ansvaret för att kontrollera närstående kvinnor. Dessutom rör forskningen socialtjänstens förståelse av problematiken mot bakgrund av omhändertaganden framförallt av tonåriga flickor. Även det frivilliga sociala arbetets metodutvecklande insatser på området utvärderas och studeras. Utöver detta rör forskningen skolans roll för ungdomar och skolan som en arena för integration.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel på projekt 1
Utvärdering av projekt rörande hedersrelaterat förtryck och våld under perioden 1997-2008.

Beskrivning av projektet
Utvärdering som omfattar 22 projekt där de största rör pojkars villkor. Inom ramen för detta projekt utvecklas teoretiska och empiriska analyser av mäns roll i ett hederssammanhang.

Finansiär
Projektet finansieras av regeringen.

Tidsperiod
Projektet pågår mellan 2007 och maj 2010.

Titel  på projekt 2
Sociala barnavårdsutredningar gällande flickor som lever i en hederskontext.

Beskrivning av projektet
Socialtjänstens möte med ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, där socialtjänstens utredningsmetoder som BBIC (Barns Behov i Centrum) belyses liksom vårdens innehåll för de ungdomar som blir omhändertagna.

Finansiering
Projektet finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Tidsperiod
Projektet pågår 2009-2011. 

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1
Devin Rexvid, forskningsassistent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet  

Özlem Celepli, forskningsassistent

Projekt 2
Hanna Linell, doktorand, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet  

Publikationer i urval

Schlytter, Astrid & Rexvid, Devin (2016) Mäns heder: att vara både offer och förövare. Lund: Studentlitteratur. Mer information om publikationen

Hussein, Iman & Schlytter, Astrid (2014) Våga stå kvar! En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland. Publikationen i fulltext

Astrid Schlytter & Rexvid, Devin (2014) Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck. ICederborg & Warnling-Nerep (red.) Barnrätt. Norstedts juridik

Schlytter, Astrid & Rexvid, Devin (2013) Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang. I Silferberg, Gunilla (red.) Barn, Utsatthet och Heder. Ersta Sköndal Högskola Förlag. Mer information om publikationen

Rexvid, Devin & Schlytter, Astrid (2012) Heroes, hymen and honour: a study of the character of attitude change among male youth with their roots in an honour-based context. Review of European Studies, 4(2): 22-32. Publikationen i fulltext

Rexvid, Devin & Schlytter, Astrid (2012) "Attitydförändringar hos unga män med hederskulturella värderingar" i Karlsson, Lis-Bodil & Piuva, Katarina (red.) Genusperspektiv på socialt arbete. Natur och Kultur, Stockholm. Mer information om publikationen

Astrid Schlytter (2012) Familj och heder i Karlsson, Lis-Bodil & Piuva, Katarina (red.) Genusperspektiv på socialt arbete, Natur och Kultur, Stockholm.

Schlytter, Astrid (2010) "Jungfrun en förutsättning för manligheten – hedersrelaterade värderingar i teori och praktik" i Singer, Anna, Jänterä-Jareborg, Maarit & Schlytter, Astrid (red.) Familj, religion, rätt. En antologi om kulturella spänningar i familjen – med Sverige och Turkiet som exempel. Uppsala: Iustius. 

Schlytter, Astrid & Linell, Hanna (2009) “Girls with honour-related problems in a comparative perspective” i International Journal of Social Welfare. Blackwell Publishing. Publikationen i fulltext

Schlytter, Astrid, Högdin, Sara & Rexvid, Devin (2009) "Rätten att själv få välja vem man ska gifta sig med – kartläggning bland unga i årskurs 9 i Stockholms stad" i Modée, Lisa (red.) Gift mot sin vilja. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. Publikationen i fulltext

Schlytter, Astrid m.fl. (2009) Oskuld och heder. En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär. Stockholm: Stockholms stad. Publikationen i fulltext

Schlytter, Astrid & Linell, Hanna (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor. Sollentuna: FoU Nordväst i Stockholms län. Publikationen i fulltext

Schlytter, Astrid & Kanakura, Liv (2007). Elektra – ett projekt mot hedersförtryck och våld. Allmänna Arvsfonden. Publikationen i fulltext

Schlytter, Astrid (2004) Rätten att själv få välja. Arrangerade äktenskap, kön och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.