Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer

Information om publikationen

Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens behandlingsarbete med våldsutövare i nära relationer. Myndigheten skulle identifiera metoder med lovande resultat eller sätta samman nya metoder för senare prövning och effektutvärdering. Myndigheten har i rapporten också intervjuat 15 verksamheter i Sverige som erbjuder behandling riktat till våldsutövare. 

Rapporten visar att det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd i forskningslitteraturen för att någon behandlingsmetod ska kunna rekommenderas som den som i första hand bör användas.

Socialstyrelsen har identifierat nio metoder med visst vetenskapligt stöd för att förebygga återfall i våld, men de används inte i Sverige. Metoderna med visst vetenskapligt stöd, och metoder som används i Sverige utan sådant stöd, beskrivs i rapporten. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18