Amanda-kommissionen. Granskning av Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2018

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Författare: Katarina Norberg, Mikael Thörn
  • Avsändare: Göteborgs stad
  • Typ: Granskning
  • Antal sidor: 58

Information om publikationen

Kommunstyrelsen i Göteborg gav 2018 stadsledningskontoret i uppdrag att tillsätta och samordna en Amandakommission för att säkerställa att Göteborgs Stad i framtiden inte brister i sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Namnet Amandakommissionen kommer från ett ärende där en flicka med det fiktiva namnet Amanda giftes bort och sedan förlorade vårdnaden om sina barn till den man hon tvingats att gifta sig med. 

Kommissionen har genomfört en granskning av socialtjänstens handläggning av 42 ärenden gällande barn som misstänkts vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck under 2017 och 2018 i fem stadsdelsnämnder. Granskningen har bestått av genomläsningar av utredningar, dokumentation, insatser och beslut. 

Av dessa barn är 34 flickor, 7 pojkar och 1 barn som har en könsöverskridande identitet. Barnen som granskats är mellan 3 år och 17 år. En majoritet av ärendena, 26 stycken, rör flickor mellan 13 och 18 år. Endast några få av barnen är födda i Sverige. 

I granskningen framkommer flera exempel på stor kunskap och kompetens inom både skola och socialtjänst, när det gäller exempelvis att anmäla, utreda och ge stöd och skydd till utsatta barn. I övervägande delen av de granskade ärendena har handläggningen varit tillräckligt bra och har i stort följt lagstiftningens krav. Men det finns även flera exempel på det motsatta.  

Kommissionen finner att ett stort problem i Göteborgs Stad är personalomsättningen och arbetsmiljön inom socialtjänsten. Socialtjänstens situation är allvarlig och alarmerande i flera stadsdelsnämnder. Socialtjänsten måste få förutsättningar att kunna bedriva arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck med bra kvalitet. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18