Kartläggning av skyddade boenden i Sverige

Information om publikationen

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga skyddade boenden för våldsutsatta personer och följa upp kvaliteten på boendena. Kartläggningen bygger bland annat på en enkät som hösten 2019 skickades till 282 skyddade boenden i Sverige. 76 procent besvarade enkäten.

Kartläggningen visar att antalet skyddade boenden, liksom antalet platser, blivit fler i Sverige jämfört med den kartläggning som gjordes 2012. Socialstyrelsen identifierade då 206 skyddade boenden, medan antalet låg på 282 år 2019.

Antalet personer som bott minst en natt på skyddade boenden för våldsutsatta ökade mellan 2012 och 2019, både när det gäller vuxna och barn. Samtidigt finns det vissa grupper som har sämre möjlighet att få skydd och stöd på skyddade boenden, exempelvis kvinnor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller missbruk. 

Jämfört med 2012 tar fler boenden också emot tonåriga söner som följer med sina mammor. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18