Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: Regeringskansliet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)

Information om publikationen

En särskild utredare har haft i upp­drag att se över vissa regler som gäller brotts­offers rätt till skade­stånd och deras möjlig­heter att få ut sådan ersätt­ning. 

Utredningens förslag syftar till att åstad­komma påtag­liga höjningar av skade­stånd för kränk­ningar med anled­ning av brott, i många fall fördubb­lade ersätt­nings­nivåer. För vissa typer av brott, bland annat våld i nära relation, sexual­brott mot barn och rån, föreslås ytter­ligare höjningar. Vidare lämnas förslag som inne­bär att rätten till kränk­nings­ersätt­ning för poliser och andra yrkes­grupper med särskild bered­skap utökas.

Utredningen föreslår också att det införs en särskild anhörig­ersätt­ning. Det är en helt ny ersätt­nings­form som ska betalas till nära anhöriga till personer som dödats genom vissa allvar­liga brott, exempelvis mord. Vidare föreslås att det ska bli lättare att utmäta medel hos gärnings­personer för att betala brotts­skadestånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Senast uppdaterad: 2021-11-18