Intimate Partner Violence and Help-Seeking in Lesbian and Queer Relationships

: Challenging Recognition

Information om publikationen

Våld i lesbiska och queera partnerrelationer är ett outforskat ämne i Sverige. Bristen på kunskap kan få svåra konsekvenser för de som söker hjälp men som inte känns igen som offer för våld i nära relationer. Våldet riskerar att inte upptäckas eller inte tas på allvar. 

I denna avhandling intervjuas 25 personer som upplevt våld i lesbiska och/eller queera partnerrelationer. Avhandlingen undersöker hur de intervjuade begripliggör upplevelser av våld i nära relationer, var de sökte hjälp, och hur de upplevde stödet som de fick. Många av de intervjuade kämpade med att se sig själva som offer för våld i nära relationer, då deras upplevelser inte stämde överens med den allmänna bilden av våld i nära relationer som primärt ett heterosexuellt fenomen med fokus på det fysiska våldet. Resultaten i avhandlingen bidrar till förståelsen av de utmaningar det innebär att erkänna förekomsten av våld i lesbiska och queera partnerrelationer. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18