Våld i ungas parrelationer. Rapport 2021:15

Information om publikationen

I denna rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Rapporten innehåller en kunskaps­sammanställning av svensk och internationell forskning om våldets omfattning och karaktär, förklaringsmodeller och riskfaktorer bakom ungas parrelaterade våld, förebyggande och stödjande åtgärder, samt vilka kunskapsluckor som finns på området. 

Rapporten redovisar även utvecklingsområden för det förebyggande och stödjande arbetet, samt ett antal strategiska förslag på åtgärder för hur samhällets förmåga i bred bemärkelse kan förbättras för att motverka ungas relationsvåld.

Senast uppdaterad: 2021-11-18