Steven Lucas

Steven Lucas, Steven Lucas

Titel: Docent i pediatrik

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post: steven.lucas@kbh.uu.se

Presentation

Steven Lucas forskar om utsatthet för våld, sexuella övergrepp och omsorgssvikt under barndomen och i vuxen ålder med fokus på långtidseffekter på psykisk och fysisk hälsa.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Utsatthet för sexuella övergrepp och våld i ett livs- och befolkningsperspektiv: omfattning, karaktär och koppling till fysisk, psykisk och social ohälsa

Beskrivning av projektet
Forskningsprogrammet har som mål att kartlägga prevalensen och effekterna av sexuella övergrepp, psykiskt och fysiskt våld och brister i den sociala miljön hos den svenska befolkningen, under barndomen såväl som i vuxen ålder. Särskilt vill vi studera kopplingar mellan utsatthet i olika åldrar och nuvarande psykisk och fysisk hälsa hos den vuxna befolkningen.

Finansiärer
Nationellt centrum för kvinnofrid

Tidsperiod
2010–2025

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Tommy Andersson, docent, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Ingela Danielsson, medicine doktor, Institutionen för klinisk vetenskap - obstetrik och gynekologi, Umeå universitet

Publikationer i urval

Otterman G, Lahne K, Arkema EV, Lucas S, Janson S, Hellström-Westas L. Childhood death rates declined in Sweden from 2000-2014 but deaths from external causes were not always investigated. Acta Paediatrica. 2019 Jan;108(1):160-168. Publikationen i fulltext

Lucas S, Bärtås A, Edstedt Bonamy AK, Törnudd L, Wide P, Otterman G. The way forward in addressing abusive head trauma – current perspectives from Sweden. Acta Paediatrica. 2017;106(7), 1033-1035. Publikationen i fulltext

Ellonen N, Tindberg Y, Lucas S, Janson S. Parents’ self-reported use of corporal punishment and psychologically abusive practices in Finland and Sweden – a comparative study. Child Abuse Review. 2017;26(4):289-304. Publikationen i fulltext

Jernbro C, Otterman G, Tindberg Y, Lucas S, Janson S. Disclosure of maltreatment and perceived adult support among Swedish adolescents. Child Abuse Review. 2017;26(6):451-464. Publikationen i fulltext

Lucas S, Jernbro C, Tindberg Y, Janson S. Bully, bullied and abused. Associations between violence at home and bullying among adolescents. Scand J Public Health. 2016;44(1):27-35. Publikationen i fulltext

Jernbro C, Tindberg Y, Lucas S, Janson S. Multi-type child maltreatment and the quality of life among Swedish school children. Acta Paediatr. 2015 Mar;104(3):320-5. Publikationen i fulltext

Ellonen N, Jernbro C, Janson S, Tindberg Y, Lucas S. Current parental attitudes towards upbringing practices in Finland and Sweden thirty years after the ban on corporal punishment. Child Abuse Rev. 2015;24(6):409-417. Publikationen i fulltext

Peltonen K, Ellonen N, Pösö T, Lucas S. Mothers' self-reported violence towards their children: A multifaceted risk analysis. Child Abuse Negl. 2014 Dec;38(12):1923-33. Publikationen i fulltext

Heimer, G, Lucas, S & Öberg, M (2010). "Brottet som urholkar hälsan. Sexuella övergrepp som orsak till fysiskt och psykiskt lidande" i Nationellt centrum för kvinnofrid: Antologi: Sju perspektiv på våldtäkt. NCK-rapport 2010:2. Uppsala universitet: Nationellt centrum för kvinnofrid. Publikationen i fulltext

Nationellt centrum för kvinnofrid (2008) Handbok: nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. Publikationen i fulltext

Lucas, S & Heimer, G (2009) "Viktigt för sexualbrottsoffer att sjukvård och rättsväsende gör rätt" i Läkartidningen, nr. 28, s. 1805. Publikationen i fulltext

Heimer, G, Ansell, R, Lucas, S & Ny, M (2009) "Rätt prover i vården kan fälla våldtäktsmän", Medicinska riksstämman, Stockholm 25–27 nov 2009, Abstract. p. 16. Publikationen i fulltext

Lucas, S (2009) "What happens at the hospital makes a difference in the courtroom", Stockholm Criminology Symposium 2009, Stockholm 22–24 juni 2009, Abstract, s. 58.

Lucas, S & Heimer, G (2008). "A Swedish programme for the care of victims of rape and other sexual crimes", Stockholm Criminology Symposium, Stockholm 16-18 juni 2008, Abstract. p. 72. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18