Betydelsen av alkohol och narkotika för våld i nära relationer

– En kartläggande litteraturöversikt

Information om publikationen

Ett av de sex målen i den svenska jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Bruk av alkohol och narkotika pekas ofta ut som en orsak till våld. Det saknas dock aktuella sammanställningar av studier som specifikt studerar sambanden mellan alkohol eller narkotika och våld i nära relationer i den allmänna befolkningen.

Därför gav Folkhälsomyndigheten forskare vid Göteborgs universitet i uppdrag att ta fram mer kunskap om dessa samband. Detta genomfördes genom en kartläggning av forskningslitteraturen och en analys av svenska data om sambandet mellan alkoholkonsumtion, narkotikabruk och våld i nära relationer. Den kartläggande litteraturöversikten presenteras i denna rapport och tillsammans med analysen av svenska data i ett faktablad. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18