”Jag visste inte att vården kunde hjälpa mig.”

Om kvinnors utsatthet för våld i nära relationer i Region Stockholm

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2022
  • ISBN: 978-91-987716-0-2
  • Avsändare: Region Stockholm
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 64

Information om publikationen

I en enkätstudie har 6 294 kvinnor i Region Stockholm besvarat frågor kring hälsa och våldsutsatthet. Enkätundersökningen genomfördes vid 35 barnmorskemottagningar inom Region Stockholm under 2020.

Enkätsvaren visar att omkring 8 procent lever med våld i en nära relation. I ett livstidsperspektiv är siffran 25 procent. Den vanligaste förövaren är en före detta eller nuvarande partner. 

Upplevd hälsa mättes utifrån frågor om återkommande besvär eller symtom de senaste 12 månaderna. Dessa besvär/symtom var olika typer av smärtor och värk, mag- eller tarmbesvär, huvudvärk, migrän, eksem/hudutslag, sömnsvårigheter, ängslan, oro eller ångest, yrsel, allergi, gynekologiska besvär och smärta vid sexuellt samliv. Resultatet visar starka samband mellan våldsutsatthet och antal symtom. Utifrån sammanlagd våldsutsatthet (fysisk, psykisk och/eller sexuell) ökar risken markant för att vara våldsutsatt om kvinnan uppgivit 4–7 respektive 8–12 besvär/symtom.     

Våldsutsatta kvinnor uppger i enkäten signifikant fler depressionssymtom än icke våldsutsatta kvinnor. Skillnaderna är störst i gruppen gravida kvinnor. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18