Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om barnfridsbrott.

Meddelandeblad nr 5/2021

Information om publikationen

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer införs den 1 augusti 2021 nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Detta meddelandeblad beskriver kort de nya bestämmelserna. 

Bestämmelserna gäller bland annat att socialnämnden får ett uttalat ansvar att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. För hälso- och sjukvården införs en ny sekretessbrytande bestämmelse, samt ett krav på att personalen särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor tillsammans med utsätter eller har utsatt barnet eller någon närstående till barnet för våld eller andra övergrepp. Slutligen införs också ett nytt brott, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar i nära relationer.

Senast uppdaterad: 2021-11-18