Arbetet mot våldsutsatthet under covid-19 (2022:11)

Information om publikationen

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen fortsatt att utveckla och sprida arbetssätt till kommuner om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19. I uppdraget har ingått att bygga vidare på de resultat och slutsatser som uppnåtts i myndighetens uppdrag om covid-19 och våldsutsatthet som redovisades i februari 2021. Slutsatserna av uppdraget visar bland annat att det finns stora skillnader mellan kommuner i deras arbetssätt mot våldsutsatthet, samt att det finns ett behov av fortsatt utveckling av arbetssätt för att nå grupper i särskild utsatthet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18