Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. HSLF-FS 2022:39

Information om publikationen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer trädde i kraft den 1 november 2022. De ersätter de tidigare föreskrifterna och allmänna råden (2014:4) som upphört att gälla. 

Författningen riktar sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Föreskrifterna ska tillämpas av socialnämnder och vårdgivare i deras arbete med våld i nära relationer. 

I ett meddelandeblad sammanfattar Socialstyrelsen ändringarna som har gjorts i den nya författningen. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18