Brister i kunskap, stöd och insatser (2022:21)

Redovisning av uppdraget stärkt arbete mot prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck

Information om publikationen

Jämställdhetsmyndigheten fick 2021 i uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel. I uppdraget ingår att kartlägga förekomsten av, samt sprida kunskap om behov av, särskilda insatser för både vuxna och barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och som utnyttjas inom prostitution eller utsätts för människohandel. Denna rapport redovisar uppdraget.

Rapportens resultat visar att målgruppen barn och vuxna som är utsatta för både hedersrelaterat våld och förtryck och som utnyttjas i prostitution eller utsätts för människohandel finns i Sverige och befinner sig i en oerhörd utsatthet.

Det framkommer att det finns kunskapsluckor hos yrkesverksamma inom socialtjänsten och rättsväsendet om sambandet mellan prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck, och att områdena hanteras i egna stuprör. Det får till konsekvens att delar av utsattheten missas eller prioriteras ned när det gäller vilka insatser av stöd och hjälp som ges till individen.

Senast uppdaterad: 2021-11-18