En uppväxt fri från våld. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70)

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2022
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)

Information om publikationen

Utredningen "En uppväxt fri från våld" har haft i uppdrag att utforma en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin omfattar alla olika former av våld som barn kan utsättas för, oavsett var våldet utövas eller av vem.

Strategin slår fast en övergripande målsättning samt fem långsiktiga mål som anger riktningen för arbetet under den närmaste tioårsperioden. De fem långsiktiga målen är: 

1. Våld mot barn ska förebyggas. 

2. Barns våldsutsatthet ska upptäckas. 

3. Barn ska få det skydds och stöd samt den behandling som de har rätt till. 

4. Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses. 

5. Kunskaps- och metodutvecklingen ska stärkas. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18