Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2023
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Lagrådsremiss

Information om publikationen

Regeringen föreslår att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen. Detta som en boendeinsats till den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp.

Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt. Socialnämnden ska tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser.

När båda vårdnadshavarna samtycker ska barnet placeras med stöd av socialtjänstlagen. Saknas samtycke från den vårdnadshavare som barnet inte placeras tillsammans med, ska socialnämnden, efter ansökan hos förvaltningsrätten, kunna placera barnet i ett skyddat boende med stöd av en ny lag. En sådan placering ska även kunna göras omedelbart av socialnämnden och underställas förvaltningsrätten.

Regeringen lämnar även förslag som rör bestämmanderätten över barnet under den tid barnet är placerat.

Regeringen föreslår att det ska krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att få bedriva verksamhet i form av skyddat boende. Kommuner och regioner som bedriver sådan verksamhet ska anmäla detta till myndigheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Senast uppdaterad: 2021-11-18