Mariella Öberg

Mariella Öberg, Mariella Öberg

Titel: Med.dr, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

E-post: mariella.oberg@kbh.uu.se

Presentation

Mariella Öbergs avhandling "Exposed to violence" som publicerades 2020 handlar om erfarenheter av misshandel och sexuella övergrepp. Den innehåller fyra olika delstudier som kartlägger olika aspekter av våldsutsatthet bland kvinnor och män i Sverige.

Den första delstudien undersöker erfarenheter av partnerrelaterat våld hos kvinnliga patienter på familjeplaneringsmottagningen på Akademiska sjukhuset. I studien fick 1226 kvinnor från 15 år och uppåt som sökte för abort och kvinnor som sökte preventivmedelsrådgivning svara på en enkät och intervjuas av personal om erfarenheter av våld.

Av de kvinnor som sökte för abort hade 29 procent erfarenhet av partnerrelaterat våld jämfört med 22 procent av de kvinnor som sökte för preventivmedelsrådgivning. Hos kvinnor som genomgått upprepade aborter hade 51 procent erfarenheter av partnerrelaterat våld.

Två av avhandlingens studier är en del i forskningsprojektet ”Våld och hälsa” vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. I projektet genomfördes en folkningsundersökning där 10 000 kvinnor och 10 000 män mellan 18–74 år bjöds in att besvara en enkät om erfarenheter av våld. 

Forskningsprojektet Våld och hälsa (ämnesguide i NCK:s kunskapsbank)

En av aspekterna som undersöktes var kopplingen mellan flickors och kvinnors utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i barndomen och utsatthet för sexuellt våld i vuxen ålder. Det framkom att det finns en högre risk att utsättas för sexuellt våld i vuxen ålder om man utsatts för någon form av våld i barndomen. Störst är risken om man har utsatts för sexuellt våld i kombination med andra typer av våld.

Läs en intervju med Mariella Öberg i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Våldsutsatthet i ung ålder stor riskfaktor för upprepat våld"

Publikationer i urval

Öberg, Mariella (2020). Exposed to violence. Diss. Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

Öberg, Mariella, Lucas, Steven, Skalkidou, Alkistis & Heimer, Gun (2020). Sexual violence against women in Sweden: Associations with combined childhood violence and sociodemographic factors. Scandinavian Journal of Public Health 2021 May;49(3):292-300. 

Öberg, Mariella, Lucas, Steven & Heimer, Gun (2020). Lifetime experiences of violence against women and men in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health Vol 49, Issue 3, 2021.

Öberg, Mariella, Skalkidou, Alkistis, & Heimer, Gun (2019). Experiences of sexual violence among women seeking services at a family planning unit in SwedenUpsala Journal of Medical Sciences 2019 Apr;124(2):135-139. 

Öberg, Mariella, Stenson, Kristina, Skalkidou, Alkistis & Heimer, Gun (2014) Prevalence of intimate partner violence among women seeking termination of pregnancy compared to women seeking contraceptive counselingActa Obstetricia et Gynecologica Scandinavia 2014 Jan;93(1):45-51. 

Heimer, Gun, Lucas, Steven & Öberg, Mariella (2010) "Brottet som urholkar hälsan. Sexuella övergrepp som orsak till fysiskt och psykiskt lidande" i Antologi: sju perspektiv på våldtäkt. NCK-rapport 2010:2. Uppsala universitet: Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2008) Handbok: nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Uppsala universitet: Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Öberg, Mariella (2004) Den våldsutsatta kvinnan. En retrospektiv arkivundersökning av de kvinnor som behandlats på Rikskvinnocentrum januari 1995 till juli 2002. 2004:4. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18