Gisela Priebe

Gisela Priebe, Gisela Priebe

Titel: Universitetslektor, docent i psykologi; leg. psykolog/psykoterapeut

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Institutionen för psykologi

E-post: Gisela.Priebe@psy.lu.se

Webbsida: Gisela Priebes forskarpresentation vid Lunds universitet

Presentation

Mitt forskningsområde är barns och ungas samt vuxnas utsatthet och psykiska hälsa.

När det gäller barn och unga handlar forskningen om utsatthet genom övergrepp, till exempel sexuella övergrepp eller fysisk misshandel, men också sexuell exploatering (till exempel sälja sex eller människohandel för sexuella ändamål), utsatthet för oönskade internetrelaterade händelser och utsatthet genom att vara anhörig eller omsorgsgivare till familjemedlemmar som är svårt sjuka, har allvarliga psykiska problem eller lever i missbruk.

När det gäller vuxna ligger fokus på sexuella trakasserier på den akademiska arbetsplatsen eller i studiemiljön, tandvård som arena för upptäckt av sexuella övergrepp, prostitution samt insatser för familjer där en familjemedlem har psykisk ohälsa.

Jag är mycket intresserad av praktikbaserad och tillämpad forskning som genomförs i nära samverkan mellan forskning och klinisk praktik. 

Forskningsprojekt

Projekt 1: Tellus – ett forskningsbaserat projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier

Tidsperiod: 2018–2020

Finansiär: Lunds universitet och Vetenskapsrådet

Projekt 2: Tandvården som arena för upptäckt av sexuella övergrepp

Syften är att studera sexuella övergrepps kvarlevda betydelse för den utsatte och hur det kommer till uttryck under besök i tandvården, att bättre förstå utsattas erfarenheter, att utveckla teoretisk bakgrund samt att implementera denna kunskap i tandvården.

Tidsperiod: 2016–2020

Finansiär: Bland andra Centrum för sexologi, Malmö universitet

Projekt 3: Unga, sex och Internet – i en föränderlig värld

Detta är vår tredje enkätstudie med ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet; tidigare studier har genomförts 2004 och 2009. De ämnen som undersökts är sexuell identitet, sexuella erfarenheter och risktagande, sexuella övergrepp, försäljning av sexuella tjänster, sexualitet och internet, sex som självskadebeteende, människohandel med barn för sexuella ändamål och mobbing. Resultaten analyseras i relation till en rad bakgrundsfaktorer samt psykisk hälsa. En slutrapport på svenska publicerades 2015; arbetet med ytterligare analyser pågår.

Tidsperiod: 2013–2016. Fortsatt vetenskaplig publicering.

Finansiär: Bland andra Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Projekt 4: Utvärdering av föräldrabaserade interventioner riktade till barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Studiens syfte är att 1) beskriva hur barn med en förälder med psykisk ohälsa (depression, dystymi, ångeststörning, bipolär sjukdom) mår, 2) jämföra barn/familjer som fått Beardslees familjeintervention, Föra barn på tal eller Treatment as usual (TAU). Studien är kvasiexperimentell och har tre mättillfällen (före interventionen, efter 6 månader, efter 12 månader). Forskningen sker i samarbete mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Malmö högskola.

Tidsperiod: 2013–2017. Fortsatt vetenskaplig publicering.

Finansiär: Socialstyrelsen

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1:
Anette Agardh, professor, enheten för socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet
Ulrika Andersson, docent i straffrätt på juridiska fakulteten, Lunds universitet 
Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet
Maria Emmelin, professor i socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet

Projekt 2: 
Eva Wolf, docent, odontologiska fakulteten, Malmö universitet
Magnus Englander, docent, institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
Erin McCarthy, professor, institutionen för filosofi, University of St Lawrence, USA

Projekt 3: 
Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid vid Linköpings universitet
Marie Wadsby, tidigare docent vid Linköpings universitet
Linda Jonsson, lektor, Barnafrid vid Linköpings universitet
Cecilia Fredlund, IKE, Linköpings universitet

Projekt 4: 
Ulf Axberg, professor vid Göteborgs universitet och VID vitenskapelige høgskole, Oslo
Lina Wirehag, doktorand, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Maria Afzelius, socionom och PhD, Region Skåne

Publikationer i urval

Wolf, E, Priebe, G. The self-perceived impact of sexual abuse on daily life and general health - an issue to consider in dental care. Dental Traumatology. 2023; 00: 1–10.

Järkestig Berggren, U., Bergman, A.-S., Eriksson, M. & Priebe, G. (2019). Young carers in Sweden – A pilot study of care activities, view of caring and psychological well-being. Child and Family Social Work, 24,292-300.

Fredlund, C., Dahlström, Ö., Svedin, C. G., Wadsby, M., Jonsson, L. S., & Priebe, G. (2018). Adolescents’ motives for selling sex in a welfare state – A Swedish national study. Child Abuse & Neglect, 81, 286-295. 

Afzelius, M., Östman, M., Råstam, M., & Priebe, G. (2018). Parents in adult psychiatric care and their children: A call for more interagency collaboration with social services and child and adolescent psychiatry. Nordic Journal of Psychiatry, 72 (1), 31-38.

Priebe, G., & Afzelius, M. (2017). Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk – på väg mot ett familjefokuserat arbetssätt i vuxenpsykiatrin? Socialmedicinsk tidskrift, 94(4), 496-504. 

Priebe, G., & Afzelius, M. (2015) Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk – Hur efterföljs lagen? En utvärdering av implementeringen i Psykiatri Skåne. Lunds universitet: Lund. 

Svedin, Carl-Göran (red.), Priebe, Gisela, Wadsby, Marie, Jonsson, Linda & Fredlund, Cecilia (2015) Unga, sex och Internet – i en föränderlig värld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linköpings universitet, Lunds universitet. 

Priebe, G., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2013) To tell or not to tell? Youth’s responses to unwanted Internet experiencesCyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 7 (1), article 6. 

Priebe, G., & Svedin, C.G. (2012) Online or offline victimisation and psychological well-being – A comparison of sexual minority and heterosexual youth. European Child and Adolescent Psychiatry, 21, 569-582. 

Priebe, Gisela (2009) Adolescents' experiences of sexual abuse. Prevalence, abuse characteristics, disclosure, health and ethical aspects. Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2009:44. Lund: Lund University.

Svedin, Carl-Göran & Priebe, Gisela (2009) "Unga, sex och Internet"  i Se mig – unga om sex och Internet. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, s. 33-148. 

Priebe, Gisela & Svedin, Carl-Göran (2008) Child sexual abuse is largely hidden from the adult society. An epidemiological study of adolescents’ disclosuresChild Abuse & Neglect, 32, s. 1095-1108. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18