Mäns våld mot missbrukande kvinnor : ett kvinnofridsbrott bland andra

Information om publikationen

I denna studie sammanflätas forskning om mäns våld mot kvinnor med forskning om missbruk. I studiens teoretiska del diskuteras de båda forskningsfälten och likheter och skillnader synliggörs. Det blir tydligt att teorier om mäns våld mot kvinnor också kan appliceras på de processer och mekanismer som präglar de missbrukande kvinnornas våldsamma vardag. Den empiriska delen av arbetet består dels av en enkätstudie, dels av en intervjustudie av 103 kvinnor som besökte ett antal utvalda enheter som vänder sig till personer som missbrukar.

Senast uppdaterad: 2021-11-18