Petter Asp

Petter Asp, Petter Asp

Titel: Justitieråd

Annan hemvist: Högsta domstolen

Presentation

Petter Asp har forskat om sexualbrott utifrån rättsliga utgångspunkter. Han var tidigare professor i straffrätt vid Stockholms universitet men är sedan 2017 verksam som justitieråd i Högsta domstolen. 

Publikationer i urval

Asp, Petter & Nilsson, Göran (2018). Brottsbalken 6 kap –  en kommentar. Karnov Group. 

Asp, Petter (2014) Sex och samtycke – ett återbesök. Riksbankens jubileumsfond. 

Asp, Petter (2012) Våldtäkt mot barn och psykisk störning: Rättsfallsanalys. Karnov Nyheter. 

Asp, Petter (2011) Oklarhet – ambivalens – olikhet: noteringar kring regleringen av ungdomssex. Karnov Nyheter. 

Asp, Petter (2010) Sex utan samtycke  en kommentar till Sexualbrottsutredningens betänkande. InfoTorg.

Asp, Petter (2010) Sex och samtycke. Uppsala: Iustus förlag. 

Asp, Petter (2010) Våldtäkt – ett rättsligt perspektiv. I Antologi. Sju perspektiv på våldtäkt. NCK-rapport 2010:2. Uppsala universitet: Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Asp, Petter (2008-09) Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång? Juridisk tidskrift, 2008-09, s. 75-65.

Senast uppdaterad: 2021-11-18