Christian Diesen

Titel: Professor i processrätt

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Juridiska fakulteten

E-post: christian.diesen@juridicum.su.se

Presentation

Christian Diesens forskning rör övergrepp mot kvinnor och barn. Forskningen är framför allt inriktad på bevisrättsliga frågor, företrädesvis när det gäller brottmål.

Nuvarande forskningsprojekt

Projektets namn/titel:
Y-SAV (Youth sexual aggression and victimization)

Beskrivning av projekt:
Att med en samlad kunskapsgrund som bas utforma en aktionsplan inom EU mot sexuellt utnyttjande av unga. (Med unga menas kategorin 12-25 år. Alla EU-stater ingår i projektet, men Sverige svarar för databasen av vetenskapliga studier)

Tidsperiod:
2010-2013

Finansiärer:
EU Health Programme

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Jur. dr Katrin Lainpelto, Stockholm

Publikationer i urval

Diesen, Christian & Diesen, Eva F. (2009) Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga hanteringen. Stockholm: Norstedts juridik. 

Diesen, Christian (2007) "Tagande med våld" i Norée, Annika (red.) Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Stockholm: Norstedts juridik. 

Diesen, Christian m. fl. (2005) Likhet inför lagen. Stockholm: Natur och Kultur. 

Diesen, Christian (2001) Bevis. 6, Sexuella övergrepp mot barn. Stockholm: Nordstedts Juridik.