Tina Mattsson

Tina Mattsson, Tina Mattsson

Titel: Fil. dr i socialt arbete

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Socialhögskolan

E-post: tina.mattsson@soch.lu.se

Webbsida: Tina Mattssons forskarpresentation vid Lunds universitet

Presentation

Tina Mattsson forskar om maktrelationer i det sociala arbetes praktik. I förhållande till forskning om våld i nära relationer är hon särskilt intresserad av hur socialarbetare erhåller, förhåller sig till och använder kunskap om våld och övergrepp i nära relationer.

Forskningsprojekt

Nyligen avslutat forskningsprojektet "Kunskap och praktik – en kvalitativ studie av socialarbetares kunskapsanvändning i arbetet med våld och övergrepp i nära relationer" som finansierats av Brottsoffermyndigheten. 

Publikationer i urval

Mattsson, Tina (2017) Kunskap och lärande i socialt arbete. Om socialarbetare och viljan att veta. Malmö: Gleerups.

Mattsson, Tina (2017) The making of body differences: Physical activity, gender, and age in institutional addiction treatment. Nordic Social Work Research. Online first: 

Mattson, Tina (2017) Våld i barnavårdsutredningar: Om socialtjänstens ansvar och viljan att veta. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Mattsson, Tina (2015) Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflexion och praxis. Malmö: Gleerups. (Ny uppdaterad upplaga). (2:a reviderade upplagan)

Mattsson, Tina (2015) ‘Good girls’: Emphasized Femininity as cloning culture in academia. Gender & Education. 27. 6:685-699. Online first: 

Mattsson, Tina (2014) Intersectionality as a usable tool: Anti-oppressive social work and critical reflection. Affilia: Journal for women and social work. 29(1): 8-17. 

Laanemets, Leili, Mattsson, Tina & Nordling Vanna (2013) Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift, 20(3-4):168-185. 

Mattsson, Tina (2013) Motstånd och neutralisering. Kön, makt och professionalitet i arbetet med våld i nära relationer. Socialvetenskaplig tidskrift, 20(3-4):150-167.

Mattsson, Tina (2011) Våldets komplexitet och gamla paradigm. Om utmaningar och svårigheter i arbetet med våld i nära relationer. Meddelanden från Socialhögskolan 2011:5. Lunds universitet. 

Bangura Arvidsson, Maria & Mattsson, Tina (2008) Att mötas och bemötas – En utvärdering av Kriscentrum för kvinnor i Lund. Lunds kommun. 

Mattsson, Tina (2005) I viljan att göra det normala – en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården. (Avhandling) Malmö: Égalité (monografi). (1:a upplagan)

Senast uppdaterad: 2021-11-18