Maria Forsman

Maria Forsman, Maria Forsman

Titel: Juris doktor, universitetslektor

Lärosäte: Umeå universitet

Institution: Juridiska institutionen

E-post: maria.forsman@umu.se

Webbsida: Maria Forsmans forskarpresentation vid Umeå universitet

Presentation

Maria Forsman forskar om rättssystemets hantering av barn som utsätts för våld av vårdnadshavare och bevittnar våld mot närstående. Hon forskar även om barns rättsliga ställning i utsatta situationer och om juristrollen att företräda barn.

Forskningsprojekt

Att företräda barnets rätt och bästa  internationella studier om en juristroll

Den juristroll som utgörs av att rättsligt företräda barn har framhållits i Advokatsamfundets tidskrift som en särskilt komplex och mångfacetterad etiskt sett (Advokaten, nr 4/2014).

I mina tidigare studier av särskild företrädare för barn var ett övergripande resultat att det barnrättsstärkande värdet av särskild företrädare för barn är beroende av hur juristrollen i praktiken utövas; i synnerhet av hur och i vilken utsträckning som representationen utgår från allmänna synsätt på barn respektive det individuella barnets egna kontext och direktiv.

I detta projekt utforskas och tillämpas internationella studier och standarder, med målet att bidra till utvecklingen av ett angeläget område såväl rättsligt som professionellt och samhälleligt.

Finansiär:
Johan & Jakob Söderbergs stiftelse

Tidsperiod:
2017-2018

Publikationer i urval

Forsman, Maria (2017) The Swedish "special representatives for children" and their role in Barnahus. I Collaborating against child abuse: exploring the Nordic Barnahus model / [ed] Susanna Johansson, Kari Stefansen, Elisiv Bakketeig, Anna Kaldal, Cham: Palgrave Macmillan, 2017, s. 227-248. 

Forsman, Maria (2013) Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn. Avhandling. Norstedts juridik: Stockholm. 

Forsman, Maria (2006) Barnen i brottets skugga – brottsoffer på undantag? I Brottsoffer: ansvar och konsekvenser: Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005, Juridiska institutionen, Umeå universitet. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18