Monica Burman

Monica Burman, Monica Burman

Titel: Professor i rättsvetenskap

Lärosäte: Umeå universitet

Institution: Enheten för polisutbildning

E-post: monica.burman@umu.se

Presentation

Monica Burman forskar om den rättsliga hanteringen av mäns våld mot kvinnor i olika kontexter och ur olika perspektiv. Forskningen omfattar flera rättsliga områden, främst straffrätt, men även till exempel utlänningsrätt, brottsofferlagstiftning och familjerätt. Utgångspunkten är ofta socio-rättslig, det vill säga rätten studeras i sitt samhälleliga sammanhang med problematiseringar av relationen mellan rätt och samhälle. Ett särskilt fokus ligger på hur våldet konstrueras och förstås och vilka konsekvenser det får ur makt- och jämställdhetsperspektiv.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer – rättsliga problematiseringar av utsatthet och ansvarstagande

Beskrivning av projektet
Syftet med projektet är att ur ett postkolonialt perspektiv belysa och problematisera hur ansvar tas för problemet mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer i Sverige på nationell nivå och inom det samiska samhället. Ambitionen är att med dekoloniserande metoder och ett etiskt förhållningssätt till urfolksforskning bland annat skapa en kunskapsbas och stärka de krafter som finns i det samiska samhället som vill arbeta för en förändring av våldsutsatta kvinnors situation och leda till en utveckling av stödstrukturer såväl inom det samiska samhället som i majoritetssamhället.

Projektet bedrivs i samarbete med Maria Scheffer-Lindgren, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet och är finansierat av Brottsofferfonden.

Tidsperiod
2015–2019

Titel
Våld mot kvinnor ett folkhälsoproblem – hälso- och sjukvårdens beredskap och styrning

Beskrivning av projektet
Syftet med projektet är att analysera primärvårdens förutsättningar att hantera våld mot kvinnor samt att granska styrningen av hälso- och sjukvården genom lagar och riktlinjer. Projektet bedrivs av den tvärvetenskapliga forskargruppen "Challenging Violence" vid Umeå universitet som leds av professor Ann Öhman vid Umeå centrum för genusstudier och där Monica Burman ingår som en av fem forskare.

Tidsperiod
2016–2018

Publikationer i urval

Burman, Monica (2017) "Men’s Intimate Partner Violence against Sami Women – A Swedish blind spot". Nordic Journal on Law and Society 1:1-2. Publikationen i fulltext

Burman, Monica och Svensson, Eva-Maria (2017) ”Women’s human rights in the governance of the Arctic – gender equality and violence against indigenous women”. I The Yearbook of Polar Law Volume 9

Burman, Monica (2016) "Fathers’ Rights in Swedish Family Law Reform: Taking Account of Fathers’ Violence against Mothers."Canadian Journal of Women and the Law (2016),28(1):152 Publikationen i fulltext

Burman, Monica (2014) "Blaming Violent Men – A Challenge to the Swedish Criminal Law on Provocation". Women’s Studies International Forum, Volume 46, 2014, 88–95. Mer information om publikationen

Burman, Monica (2013) "Genusperspektiv på straffrätt". I Nordlöf, K. (red.), Argumentationer i Nordisk straffrätt. Stockholm: Norstedts Juridik. Mer information om publikationen

Burman, Monica (2012) "Immigrant women facing male partner violence – gender, race and power in Swedish alien and criminal law". feminists@law, vol 2(1). Publikationen i fulltext

Burman, Monica (2012) "Mäns våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Bakgrund och kritiska perspektiv". I SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland. Betänkande av utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. S. 55-75. Publikationen i fulltext

Burman, Monica (2011) "Kön, makt och diskurser i straffrätten" i Svensson, Eva-Marie (red.) På vei. Kjønn og rett i Norden. Göteborg: Makadam Förlag.

Burman, Monica (2011) "Brottsoffer i straffrätten" i Lernerstedt, Claes & Tham, Henrik (red.) Brottsoffret och kriminalpolitiken. Stockholm: Norstedts Juridik. 

Burman, Monica (2010) "Rethinking Rape Law in Sweden. Coercion, Consent or Non-Voluntariness?" i McGlynn, Clare & Munroe, Vanessa E. (red.) Rethinking Rape Law: International and comparative perspectives. London: Routledge-Cavendish. Mer information om publikationen

Burman, Monica (2010) "The Ability of Criminal Law to Produce Gender Equality: Judicial Discourses in the Swedish Criminal Legal System" i Violence against Women, vol. 2(16), 2010, s. 173-188. Publikationen i fulltext

Burman, Monica (2009) "Changes in the Criminal Legal discourse on Men’s Violence against Women in Heterosexual Relationships" i Scandinavian Studies in Law, nr. 54, 2009, s. 29-50. Publikationen i fulltext

Burman, Monica (2007) Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet. Avhandling. Uppsala: Iustus förlag. Mer information om publikationen