Ulrika Andersson

Titel: Docent i straffrätt

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Juridiska institutionen

E-post: ulrika.andersson@jur.lu.se

Presentation

Ulrika Andersson är universitetslektor och docent i straffrätt på Juridiska fakulteten i Lund och arbetar som forskare och lärare i straffrätt och straffprocessrätt. Hon är även verksam på Centrum för genusvetenskap. Hennes forskning centreras kring frågeställningar om rätt och makt i vid mening, särskilt i relation till kön, sexualitet och klass, men även i förhållande till etnicitet och ålder.

En stor del av hennes forskning handlar om rättslig hantering av sexuella övergrepp. Hon har även forskat om regleringar kring människohandel. Ulrika Andersson driver, tillsammans med Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, forskningsmiljön Rätt och utsatthet

Nuvarande forskningsprojekt

Ulrika Andersson har beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet i det tvärvetenskapliga projektet "Våldtäkt i Sverige 1990–2013 – Ett historiskt och intersektionellt perspektiv på berättelser om våldtäkt inom olika genrer". Läs en beskrivning av projektet och publicerade artiklar

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

  • Monica Edgren, professor i genusvetenskap och docent i historia vid Malmö högskola
  • Lena Karlsson, docent i genusvetenskap
  • Gabriella Nilsson, fil dr i etnologi

Publikationer i urval

Andersson, Ulrika; Bengtson, Sara (2019) The Istanbul Convention and the Tensions Surrounding Support to Battered Women in Sweden. Conference proceeding. I: Violence against Women in Europe:Transformations and Challenges after the Istanbul Convention. In press

Andersson, Ulrika; Edgren, Monika; Karlsson, Lena; Nilsson, Gabriella (2019) Rape Narratives in Motion. Cham: Palgrave Macmillan Publikationen i fulltext

Andersson, Ulrika; Edgren, Monika (2018) Vulnerability, agency and the ambivalence of place in narratives of rape in three high-profile Swedish cases. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Volume 26, Issue 3, 2018 Publikationen i fulltext

Andersson, Ulrika (2018) Det vardagligas frånvaro: En analys av rättsliga narrativ i två samtida våldtäktsfall. I: Holgersson, Ulrika & Tolvhed, Helena (red.) Plats för makt. En vänbok till Monika Edgren. Stockholm: Makadam förlag

Andersson, Ulrika; Wegerstad, Linnea (2017/18) Det kriminaliserade området för sexuellt ofredande – kroppslig och abstrakt integritet. Juridisk Tidskrift nr 3 2017/2018 Publikationen i fulltext

Karlsson, Lena; Edgren, Monika; Nilsson, Gabriella; Andersson, Ulrika (2016) Våldtäkt i Sverige 1990–2013: ett historiskt och intersektionellt perspektiv på berättelser om våldtäkt i olika genrer. I: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, 2016, s. 82. Publikationen i fulltext

Andersson, Ulrika (2013) En för alla – alla för en? Individualisering och kontextualisering i Hovrätternas prövning av ungdomars grupprelaterade gärningar. I: Kerstin Nordlöf (red.) Argumentation i Nordisk straffrätt. Norstedts Juridik

Andersson, Ulrika (2013/14) Sexuella handlingar utan sexuella syften. HD prövar så kallade otrohetskontroller. Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, s. 368-372, nr 2, 2013/14 Publikationen i fulltext

Andersson, Ulrika (2011) Våld mot kvinnor och straffrätt. I: Svensson, Eva-Maria (red.) På vei: kjønn og rett i Norden s. 404-419, Göteborg: Makadam förlag. Mer information om publikationen

Andersson, Ulrika (2011) Sex och Straff. I: Ulrika Andersson, Helén Örnemark Hansen & Christoffer Wong (red.) Festskrift till Per Ole Träskman. Norstedts Juridik. Mer information om publikationen

Andersson, Ulrika (2011) Trafficking in Human beings – Criminal law and Human rights. I: Sari Kuovo & Zoe Pearson (red.) Feminist Perspectives on Contemporary International Law: Between Resistance and Compliance? Oxford: Hart Publishing 

Andersson, Ulrika & Mattsson Titti (2011) Ungdomar i gäng. Social- och straffrättsliga reaktioner. Malmö: Liber Mer information om publikationen

Andersson, Ulrika (2009) Vara till salu: utsatthet vid människohandel – individer, strukturer och diskurser. Tidskrift för genusvetenskap, nr. 4, 2009, s. 27-45. Publikationen i fulltext

Andersson, Ulrika (2007) Hur utmanas straffprocessen av samhällsvetenskapliga perspektiv på kön och våld?. I: Norée, Annika (red.) Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Stockholm: Norstedts juridik Mer information om publikationen

Andersson, Ulrika (2006) Handel med människor – individer, strukturer och praktiker i straffrättslig belysning. I: Lohiniva-Kerkelä, Mirva (red.) Violence: Sanctions and Vulnerability, s. 1-16. Helsinki: Talentum 

Andersson, Ulrika (2004) Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp. Lund: Bokbox Publishing Mer information om publikationen

Andersson, Ulrika (2001) Det gränslöst feminina. Kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt. I: Lövkrona, Inger (red.) Mord, misshandel och sexuella övergrepp. Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lund: Nordic Academic Press. Mer information om publikationen

Andersson, Ulrika (2001) The Unbounded Body of the Law of Rape: The Intrusive Criterion of Non-Consent. I: Nousiainen, Kevät, Gunnarsson, Åsa, Lundström, Karin & Niemi-Kiesiläinen, Johanna (red.) Responsible Selves: Women in the Nordic Legal Culture. Ashgate: Aldershot.