Tommy Andersson

Tommy Andersson, Tommy Andersson

Titel: Docent i psykologi, universitetslektor i socialt arbete

Presentation

Tommy Anderssons forskning ligger i huvudsak inom forskningsområdena kriminologi och missbruk; orsaksfaktorer/utvecklingsprocesser vad gäller missbruk och kriminalitet, alkohol-, drog- och brottsförebyggande insatser, åtgärder/behandling, brottsofferfrågor med mera. 

Nuvarande forskningsprojekt

Kvinnors och mäns utsatthet för våld i ett livs- och befolkningsperspektiv – En nationell studie.
Omfattning, karaktär och samband med fysisk, psykisk och social ohälsa.

Forskningsprogrammet har som mål att i en riksrepresentativ studie kartlägga prevalensen av utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld hos 20 000 män och kvinnor mellan 18 och 75 år, samt att studera kopplingen mellan utsatthet i olika åldrar och psykisk, fysisk och social ohälsa. Kopplingen mellan utsatthet för våld och senare ohälsa kommer att studeras i ett samspel med olika karaktäristiska riskfaktorer hos individen och i hans/hennes sociala miljö. Särskild vikt kommer att läggas vid utsatthet för sexuellt våld och dess koppling till senare ohälsa.

Se Befolkningsundersökningen "Våld och hälsa" på NCK:s webbplats

Finansiär:
Nationellt centrum för kvinnofrid

Tidsperiod:
2011–

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Med. dr Steven Lucas, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet

Professor Gun Heimer, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
 

Publikationer i urval

Andersson, T., Pettersson, R. & Jacobsson, M. (2020) Women and men sexually violated by closely related perpetrators over a lifespan: Prevalence, revictimization, and association to adverse childhood conditions and experiences. Children and youth services review, 113, Article ID 104897.

Ahnlund P, Andersson T, Snellman F, Sundström M, Heimer G (e-pub 2017) Prevalence and Correlates of Sexual, Physical, and Psychological Violence Against Women and Men of 60 to 74 Years in Sweden. Journal of Interpersonal Violence, 2020;35(5-6):1539-1561

Andersson, Tommy; Heimer, Gun; Lucas, Steven (2015) Violence and health in Sweden: a national prevalence study on exposure to violence among women and men and its association to health. NCK report 2015:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet 

Andersson, Tommy (2011) Brottsofferfondens stöd till brottsofferforskning 1994-2010. I Lernerstedt, Claes & Tham, Henrik (red.) Brottsoffret och kriminalpolitiken. Stockholm: Norstedts Juridik

Wennberg, Peter & Andersson, Tommy (2013) Female drinking from young adolescence to middle age: A prospective longitudinal study. Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, 4:269-283

Jacobsson, Maritha, Wahlin, Lottie & Andersson, Tommy (2012) Victim-Offender Mediation: Is the Victim Better Off?International Review of Victimology, 18: 229-249

Senast uppdaterad: 2021-11-18