Åsa Källström

Åsa Källström, Åsa Källström

Titel: Socionom, fil. dr och professor i socialt arbete

Lärosäte: Örebro universitet

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post: asa.kallstrom@oru.se

Presentation

Åsa Källström forskar om barn som upplevt föräldrars våld, försummelse eller kriminalitet. Hon är särskilt intresserad av hur barnen förstår och beskriver sina erfarenheter, deras konsekvenser för barnen och hur dessa beskrivningar kan ligga till grund för att utveckla professionellt stöd till barnen.

Fotograf: Lars Holmström

Nuvarande forskningsprojekt

Titel på projekt: 
AWARE: En studie om kvinnor utsatta för övergrepp som barn, deras livserfarenheter och möjliga skyddsfaktorer

Beskrivning av projektet: 
Projektet AWARE (på engelska Women Abused as children – Resilience and Experiences) baseras dels på intervjuinformation från kvinnor som följts upp under åren 1990-2013 inom WAG-projektet och dels på nya intervjuer. I projektet ingår fyra delstudier som pågår under år 2018-2020.

Finansiär: 
Projektet finansieras av FORTE.

Publikationer i urval

Källström, Åsa & Grip, Karin (e-published ahead of print 2018) Thinking critically about cross-cultural implementation – Swedish social workers’ experiences of testing the Kids’ Club method for helping child and mother victims of Intimate Partner Violence. European Journal of Social Work. Publikationen i fulltext

Jonhed, Anna, Källström, Åsa & Glatz, Terese (2018) Utmaningar i relationsbaserat arbete med barn och föräldrar som lever med våld i familjen, in: Bruhn, Anders & Källström, Åsa (red.) Relationer i socialt arbete – I gränslandet mellan profession och person. Liber.

Anderzen-Carlsson, Agneta, Gillå, Christina, Lind, Maria, Almqvist, Kjerstin, Lindgren Fändriks, Anna & Källström, Åsa (e-published ahead of print 2018) Child health care nurses’ experiences of asking new mothers about intimate partner violence. Journal of Clinical NursingPublikationen i fulltext

Almqvist, Kjerstin, Appell, Petra, Källström, Åsa & Anderzen-Carlsson, Agneta (e-published ahead of print 2018) Mothers' opinions on being asked about exposure to intimate partner violence in child healthcare centres in Sweden. Journal of Child Health Care. Publikationen i fulltext

Graham-Bermann, Sandra A., Cater, Åsa K., Miller-Graff, & L. Howell, K. (2017). Adults’ Explanations for Intimate Partner Violence (IPV) During Childhood and Associated Effects. Journal of Clinical Psychology 73(6), 652-668. Publikationen i fulltext

Graham-Bermann, Sandra, Källström, Åsa, Gomez Jansson, Sabina & Kihlstedt, Sabine (2016) Svenska Kids’ Club – handbok för gruppledare. Working papers and reports in social work 2016:9, Örebro Universitet. Publikationen i fulltext

Cater, Åsa K. & Sjögren, Johanna (2016). Children exposed to intimate partner violence describe their experiences – a typology-based qualitative analysis. Child and Adolescence Social Work 33(6), 473-486. Publikationen i fulltext

Alexandersson, Pär, Andershed, Henrik, Andershed, Anna-Karin, Källström Cater, Åsa & Sundell, Knut (2015) Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder – Sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna. Socialstyrelsen Publikationen i fulltext

Broberg, Anders, Almqvist, Kjerstin, Appell, Petra, Axberg, Ulf, Cater, Åsa K., Draxler, Helena, Eriksson, Maria, Grip, Karin, Hjärthag, Fredrik, Hultmann, Ole, Iversen, Clara & Röbäck de Souza, Karin (2015) Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Göteborg: Göteborgs University. Publikationen i fulltext

Cater, Åsa Källström (2015). Barndomsupplevelser av våld och konflikter mellan föräldrarna – unga vuxnas erfarenheter och hälsa, in: Järkestig Berggren, Ulrika, Magnusson, Lennart och Hanson, Elizabeth (red.) Att se barn som anhöriga – Om beroende i relationer, interventioner och omsorgsansvar. Nationellt kunskapscenter för anhöriga. Publikationen i fulltext

Cater, Åsa K., Miller-Graff, Laura E., Howell, Kathryn H. & Graham-Bermann, Sandra A. (2015). Childhood Exposure to Intimate Partner Violence (IPV) and Adult Health: Age, Gender and Violence Characteristics. Journal of Family Violence (30)7, 875-886. Publikationen i fulltext

Howell, Kathryn H., Cater, Åsa K., Miller-Graff, Laura E. & Graham-Bermann, Sandra A. (2015). The Process of Reporting and Receiving Support following Exposure to Intimate Partner Violence during Childhood. Journal of Interpersonal Violence 30(6), 2886-2907. Publikationen i fulltext

Izaguirre, Ainhoa & Cater, Åsa K. (e-published ahead of print 2016-03-18). Child Witnesses to Intimate Partner Violence (IPV): Their descriptions of talking to people about the violence. Journal of Interpersonal Violence. Publikationen i fulltext

Miller-Graff, Laura E., Cater, Åsa K., Howell, Kathryn H. & Graham-Bermann, Sandra A. (2016). Parent-Child Warmth as a Potential Mediator of Childhood Exposure to Intimate Partner Violence and Positive Adulthood Functioning. Anxiety, Stress & Coping 29(3), 259-273. Publikationen i fulltext

Forssell, Anna & Cater, Åsa K. (2015) Patterns in Child–Father Contact after Parental Separation in a Sample of Child Witnesses to Intimate Partner Violence. Journal of Family Violence 30(3), 339–349. Mer information om publikationen

Eriksson Maria, Cater Åsa Källström, & Näsman Elisabet (red.) (2015) Barns röster om våld – att lyssna, tolka och förstå. Malmö: Gleerups förlag.

Cater, Åsa K. och Grip, Karin (2014) Kids Club i Sverige – resultat från en förstudie av en metod för att stödja barn som upplevt våld mot mamma. Working papers and reports in social work 2014:4, Örebro universitet. Publikationen i fulltext

Cater, Åsa (2014) Children’s descriptions of participation processes in intervention for children exposed to intimate partner violence. Child and Adolescence Social Work (in press, published on line 2014-02-12). Mer information om publikationen

Miller, Laura E., Cater, Åsa K., Howell, Kathryn H. och Graham-Bermann, Sandra A. (2014) Perpetration patterns and environmental contexts of IPV in Sweden: Relationships with adult mental health. Child Abuse & Neglect, 38(1), 147-158. Mer information om publikationen

Cater, Åsa K och Överlien, Carolina (2013) Children exposed to domestic violence: a discussion about research ethics and researchers’ responsibilities. Nordic Social Work  Research. Publikationen i fulltext

Cater, Åsa K och Forssell, Anna (2012) Descriptions of fathers’ care by children exposed to intimate partner violence (IPV) – relative neglect and children’s needs. Child & Family Social Work. Publikationen i fulltext

Broberg Anders, Almqvist Linnéa, Axberg Ulf, Grip Karin, Almqvist Kjerstin, Sharifi Ulrika, Cater Åsa K, Forssell Anna, Eriksson Maria & Iversen Clara (2011) Stöd till barn som upplevt våld mot mamma  Resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Göteborgs universitet. Publikationen i fulltext

Eriksson, Ida, Cater, Åsa, Andershed, Anna-Karin & Andershed, Henrik (2011) "What Protects Youths From Externalizing and Internalizing Problems? A Critical Review of Research Findings and Implications for Practice" i Australian Journal of Guidance and Counselling, vol. 21(2), 2011.

Cater, Åsa Källström (2009) Trappan-modellen för samtal med barn som upplevt våld i familjen – en utvärdering för metodutveckling. FoU-rapport 2009/3. Uppsala: Regionförbundet, Uppsala län. Publikationen i fulltext