Våldets komplexitet och gamla paradigm.

Om utmaningar och svårigheter i arbetet med våld i nära relationer

Information om publikationen

Denna utvärdering riktar fokus mot arbetet vid en nystartad specialistenhet inom socialtjänsten som arbetar med våld i nära relationer. Avdelningen riktar sig till kvinnor, män och barn som har erfarenheter av eller lever i nära relationer där det förekommer våld. Ambitionen är att nå en bred målgrupp och utgångspunkten är att ett helhetsperspektiv som inkluderar alla parter i en relation där det förekommer våld ger en viktig grund för att arbeta med skyddsplanering, riskbedömningar och behandlingsinsatser.

Senast uppdaterad: 2021-11-18