Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

SKR samlar statistik över insatser för våldsutsatta

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram tre nationella nyckeltal som gör det möjligt att följa upp socialtjänstens stöd till våldsutsatta vuxna nationellt. Kommuner uppmanas av SKR att rapportera in sin statistik för att bidra till en landsomfattande bild av insatserna. 

SKR:s webbsida om databasen Kolada och statistikinsamlingen

sveriges kommuner och regioners logotyp som är gul och röd

Föreskrifter om våld i nära relationer

REGELVERK Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer reglerar kommunernas arbete för våldsutsatta och med våldsutövare. Författningen riktar sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården och den nya trädde i kraft den 1 november 2022.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, HSLF-FS 2022:39 (pdf, 2022)

I meddelandebladet nr 3/2022 redogör Socialstyrelsen för ändringarna.

Trygghetens hus i Bollnäs når våldsutövare genom samverkan

LÄRANDE EXEMPEL I Bollnäs samverkar kommunen och polisen för att få våldsutövare att ta emot insatser genom projektet Trygghetens hus. Syftet med projektet är att skapa goda förutsättningar för att upptäcka och förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla samverkan mellan myndigheter. 

Lärande exempel om Trygghetens hus i Bollnäs

Trygghetens hus logotyp, Illustration som visar händer som håller ett hus,

Metodstöd för kartläggning av våld

Brottsförebyggande rådet, Brå, har tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett metodstöd som kan användas för att kartlägga mäns våld mot kvinnor och flickor. De tre våldstyper som står i fokus i metodstödet är våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

"Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper – våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål" (Brå 2023, pdf)

omslaget till metodstödet som består av en slags mångfärgad stjärna.

Myndigheternas arbete mot våld samlat på ett ställe

Sverige har sedan 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Nu finns myndigheternas arbete mot våld samlat i en sökbar webbresurs som Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram. Över 300 uppdrag har kartlagts i syfte att öka kunskapen om insatser som görs och underlätta erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.

Jämställdhetsmyndighetens webbresurs "Myndigheternas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor"

Webbutbildningar om våld

För dig som vill lära dig mer om våld finns flera webbaserade basutbildningar och kurser från olika myndigheter. Kurserna är kostnadsfria, vänder sig till dig som yrkesverksam och går att genomföra enskilt eller i grupp.

Se webbutbildningarna om våld

Kollage som visar olika webbkurser

Utbildningsfilmer om att fråga om våld

Kollage med bilder ur utbildningsfilmerna som visar på olika sätt att ställa frågor om våld inom kommunens verksamheter

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Filmerna är även syntolkade. De har sedan tidigare textning på svenska och engelska.
Sidan med de syntolkade utbildningsfilmerna
Sidan med de sex utbildningsfilmerna

I webbstödet finns också filmer om prostitution, systematisk uppföljning, sexuella trakasserier samt en film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. 
Film om våld och prostitution
Film om systematisk uppföljning inom socialtjänsten
Film om sexuella trakasserier
Film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

NCK har tagit fram en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. För att fler ska få kännedom om stödtelefonen är filmen översatt till en rad olika språk, såsom engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). 

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50!
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Om webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Kontakta Nationellt centrum för kvinnofrid på info@nck.uu.se om du har frågor om webbstödet eller vill tipsa om ett lärande exempel. 

För nedladdning:

Här hittar du en så kallad banner att använda på din egen webbplats för att sprida information om "Webbstöd för kommuner". För att spara bannern på din dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett webbstöd för yrkesverksamma inom vården.
Till Webbstöd för vården 

Senast uppdaterad: 2024-04-26