Att arbeta våldsförebyggande i kommuner

Foto som visar en folkmassa med ryggarna vända mot kameran.

Våldsförebyggande arbete (våldsprevention) är åtgärder som ska förhindra att våld uppstår eller upprepas. Flera arbetssätt för att förebygga mäns våld mot kvinnor och barn, samt mäns våld mot andra män, har utvecklats under senare år. 

Ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete är en av den nationella strategins fyra målsättningar. Det handlar om att arbeta systematiskt med våldsförebyggande insatser riktade till män för att minska det mänskliga lidandet som våldet skapar.  

Läs mer om våldsprevention

Nationellt program för att förebygga våld

omslaget till det nationella programmet som består av en illustration med en kvinna och en man i tecknade i tusch.

Regeringen har beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Jämställdhet och barns och ungas rättigheter är centrala perspektiv i programmet. Genom programmet vill regeringen förstärka arbetet med att förhindra våld. Det handlar bland annat om de tidiga insatserna mot våld som riktar sig till barn och unga.

Regeringens program "Nationellt våldsförebyggande program" (uppdaterad oktober 2022 på regeringens webbplats)

Klippans kommun satsar på våldsprevention

LÄRANDE EXEMPEL Anställda inom socialtjänsten i Klippans kommun började runt 2018 notera ett allt större antal ärenden som handlade om utsatthet för våld. Samtidigt kom rapporter från skolor om att våldet bland elever hade ökat. Det fick socialsekreterarna Clara Svensson och Sara Nylander att reagera. Nu driver de projektet ”Klippan fritt från våld” med syfte att förebygga våld. 
Lärande exempel om Klippans kommuns arbete för att förebygga våld

Forskare har kartlagt forskningen om våld i nära relationer

Porträttfoto av Susanne Strand. Fotograf: Jesper Mattsson.

Forskningsrådet Forte har kartlagt forskningsöversikter som handlar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Särskilt fokus har legat på förebyggande arbete och riskhantering. Kartläggningen visar bland annat att det finns behandling av våldsutövare som ger effekt. 
–  Syftet med hela rapporten är egentligen att undersöka hur samhället kan sätta in rätt insatser, våldet måste förebyggas, säger Susanne Strand. 

Hela intervjun om Fortes kartläggning av forskningen om våld i nära relationer

Kampanj mot våld i ungas relationer

Illustration för kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt som visar ett hjärta som har stuckits med en dolk.

För sjätte året i rad genomförs kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och ungarelationer.se som uppmärksammar våld i ungas partnerrelationer. Syftet med kampanjen är att väcka eftertanke hos ungdomar, att unga ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte.
Webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt

Fler lästips och filmer

Jämställdhetsmyndighetens / Stockholms universitets rapport "Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt" (pdf, 2020)

Jämställdhetsmyndighetens rapport "Våldsförebyggande arbete med barn och unga. Slutredovisning av regeringsuppdrag om våldsförebyggande arbete (S2017/07218/RS)" (pdf)

Jämställdhetsmyndighetens magasin "Samtal pågår. Om hedersrelaterat våld och förtryck" (pdf)

Jämställdhetsmyndighetens handbok "Inget att vänta på. En handbok för våldsförebyggande arbete" (pdf) (Reviderad av Jämställdhetsmyndigheten, MÄN och Unizon 2020)

Sveriges kommuner och regioners rapport "Våldsförebyggande arbete med män: en kunskapsöversikt" (pdf) 

Länsstyrelsen Västra Götalands utbildningsfilm "En tillvaro fri från våld"

Vad säger den nationella strategin?

”Våldsförebyggande arbete av olika slag och med olika inriktning behövs på flera olika nivåer och arenor i samhället. Det gäller både universella våldsförebyggande insatser riktade till breda grupper och insatser till grupper och individer med förhöjd risk att utöva våld.”  (s. 126)

"Föreställningar om våld och hot mot våld som legitima uttryck för manlighet bör aktivt motverkas i sammanhang som är särskilt viktiga i formandet av pojkars och unga mäns identitet." (s. 115)

Senast uppdaterad: 2022-12-21