Att arbeta med barn som upplever våld

Foto på kritor och papper.

Det är kommunens ansvar att se till att ett barn som utsatts för våld, eller bevittnat våld av eller mot en närstående, får det stöd och den hjälp som barnet behöver. Om socialnämnden får kännedom om att ett barn har upplevt våld ska socialtjänsten utan dröjsmål inleda en utredning. 

För att kommunen ska få vetskap om barn som behöver hjälp bör alla som misstänker att ett barn far illa göra en orosanmälan till socialtjänsten. För personer som tillhör vissa yrkesgrupper finns det en skyldighet enligt lag att anmäla när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Att arbeta med barn

Utbildning om barn som bevittnat våld

Illustration till webbutbildningen som visar barn i mitten som sitter, till höger finns vuxna myndighetspersoner och till vänster går en mamma tillsammans med två barn.

Brottsoffermyndigheten har lanserat en webbutbildning om barn som bevittnat våld. Utbildningen tar bland annat upp vilka konsekvenser våldet får för barnen samt vad våldet innebär för barn i skyddade boenden och i rättsprocessen i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. 
Brottsoffermyndighetens webbplats med utbildningen Barn som bevittnat våld.

Skolverket arbetar för ökad samverkan

En trave barnböcker som ligger på ett bord.

Skolverket arbetar på flera olika sätt med att öka skolans samverkan för barn och unga. På regeringens uppdrag genomför Skolverket tillsammans med Socialstyrelsen en satsning på tidiga och samordnade insatser för bland annat barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget pågår till och med mitten av 2023.
Skolverkets webbplats med material om tidiga och samordnade insatser (TSI)
Skolverkets webbplats med material om extern samverkan
Skolverkets webbplats med material om arbetet med att motverka hedersrelaterat våld
Film om tidiga och samordnade insatser från barn från Skolverket

Barnen stärks av tecknade figurer

LÄRANDE EXEMPEL Barnen på Snäckbackens förskola i Sollentuna norr om Stockholm lär sig att prata om känslor och utsatthet. Förskolepedagogerna arbetar med Brottsoffermyndighetens material ”Liten och trygg”, som tagits fram på uppdrag av regeringen för att rusta barn och lära dem om deras rättigheter. 

Hela reportaget om förskolan i Sollentuna som lär barnen om utsatthet

Boken Liten som ingår i materialet Liten och trygg från Brottsoffermyndigheten.

Vad säger Socialstyrelsen?

5 kap.
Socialnämndens utredning av våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld 

Inleda utredning 
1 § Enligt 11 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Allmänna råd
I ett ärende som gäller ett våldsutsatt barn eller ett barn som bevittnat våld bör socialnämnden, med anledning av våldet, bl.a. utreda
− barnets behov av stöd och hjälp akut, inklusive vård eller boende i ett annat hem än det egna,
− våldets karaktär och omfattning,
− hur barnets nätverk ser ut,
− våldets påverkan på barnet och dess relation till föräldrarna,
− barnets egen uppfattning om våldet,
− vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet, och
− barnets behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt. 

Riskbedömning
2 § I en utredning som gäller ett våldsutsatt barn eller ett barn som bevittnat våld ska socialnämnden göra en bedömning av risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld. Vid behov ska en ny bedömning göras.  

Senast uppdaterad: 2022-12-13