Att arbeta med barn som upplever våld

Foto på kritor och papper.

Det är kommunens ansvar att se till att ett barn som utsatts för våld, eller bevittnat våld av eller mot en närstående, får det stöd och den hjälp som barnet behöver. Om socialnämnden får kännedom om att ett barn har upplevt våld ska socialtjänsten utan dröjsmål inleda en utredning. 

För att kommunen ska få vetskap om barn som behöver hjälp bör alla som misstänker att ett barn far illa göra en orosanmälan till socialtjänsten. För personer som tillhör vissa yrkesgrupper finns det en skyldighet enligt lag att anmäla när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Att arbeta med barn

Utbildning om barn som bevittnat våld

Illustration till webbutbildningen som visar barn i mitten som sitter, till höger finns vuxna myndighetspersoner och till vänster går en mamma tillsammans med två barn.

Brottsoffermyndigheten har lanserat en webbutbildning om barn som bevittnat våld. Utbildningen tar bland annat upp vilka konsekvenser våldet får för barnen samt vad våldet innebär för barn i skyddade boenden och i rättsprocessen i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. 
Brottsoffermyndighetens webbplats med utbildningen Barn som bevittnat våld.

Skolverket arbetar för ökad samverkan

En trave barnböcker som ligger på ett bord.

Skolverket arbetar på flera olika sätt med att öka skolans samverkan för barn och unga. På regeringens uppdrag genomför Skolverket tillsammans med Socialstyrelsen en satsning på tidiga och samordnade insatser för bland annat barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget pågår till och med mitten av 2023.
Skolverkets webbplats med material om tidiga och samordnade insatser (TSI)
Skolverkets webbplats med material om extern samverkan
Skolverkets webbplats med material om arbetet med att motverka hedersrelaterat våld

Barnen stärks av tecknade figurer

LÄRANDE EXEMPEL. Barnen på Snäckbackens förskola i Sollentuna norr om Stockholm lär sig att prata om känslor och utsatthet. Förskolepedagogerna arbetar med Brottsoffermyndighetens material ”Liten och trygg”, som tagits fram på uppdrag av regeringen för att rusta barn och lära dem om deras rättigheter. 

Hela reportaget om förskolan i Sollentuna som lär barnen om utsatthet

Boken Liten som ingår i materialet Liten och trygg från Brottsoffermyndigheten.

Vad säger Socialstyrelsen?

6 kap.
Utredning av våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld. 

När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha
1. utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller
2.bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp.
Nämnden ska vidare bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld.

Senast uppdaterad: 2022-06-02