Att arbeta med barn som upplever våld

Det är kommunens ansvar att se till att ett barn som utsatts för våld, eller bevittnat våld av eller mot en närstående, får det stöd och den hjälp som barnet behöver. Om socialnämnden får kännedom om att ett barn har upplevt våld ska socialtjänsten utan dröjsmål inleda en utredning. 

Socialnämnden ska också bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld. 

I alla typer av ärenden som rör en våldsutsatt kvinna bör det utredas om det i familjen finns något barn som upplevt våld. Det kan röra sig om kvinnans eget barn, förövarens barn eller något annat barn.

Utreda barnets behov

Barn kan fara illa av många olika orsaker. Det kan förekomma fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller försummelse (att barnet inte får den omsorg det behöver). Men det kan också vara att barnet lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer.

Det är viktigt att komma ihåg att våldsutsatta kvinnor kan känna oro inför att berätta att det finns barn i familjen av rädsla för att barnet då kommer att omhändertas av socialnämnden. För att underlätta för den utsatta kvinnan är det därför viktigt att handläggaren klargör vilket ansvar socialnämnden har för barn som far eller riskerar att fara illa, och att syftet med att utreda barnets behov är att se till att barnet får den hjälp och det stöd som det kan behöva.

Läs mer i Socialstyrelsens handbok "Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen" (2015) 

Orosanmälan

För att kommunen ska få vetskap om barn som behöver hjälp bör alla som misstänker att ett barn far illa göra en orosanmälan till socialtjänsten. För personer som tillhör vissa yrkesgrupper finns det en skyldighet enligt lag att anmäla när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel yrkesverksamma inom förskola och skola, hälso- och sjukvården, polisen, kriminalvården, socialtjänsten samt personal på vissa myndigheter. 

Om något barn bevittnat våld ska den informationen föras vidare till den enhet som utreder barn. Om en polisanmälan har gjorts är det viktigt att polisen får kännedom om att ett barn bevittnat våld för att barnet senare vid fällande dom ska kunna få brottskadeersättning. 

Utbildningsmaterial

Socialstyrelsen har tagit fram handboken "Utreda barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen" samt filmer om arbetet med att utreda ärenden som rör barn och unga. Filmen nedan vänder sig till dig som är anmälningsskyldig till socialnämnden vid misstanke om att barn far illa enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL.  

Till dig som är anmälningsskyldig from Socialstyrelsen on Vimeo

Socialstyrelsens webbsida om orosanmälan om barn som far illa 

Barnafrid – ett nationellt kunskapscentrum

Barnafrids logotyp. Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i arbetet möter barn och unga som utsatts för våld och andra övergrepp. Centret riktar sig också till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. 

Målet är att samla och sprida kunskap för att bidra till ett förbättrat förebyggande arbete, samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp. Till det nationella kunskapscentret Barnafrids webbplats