Att arbeta med kvinnor i särskild utsatthet

Stillbild ur film; äldre dam och en personal från hemtjänsten.

Kvinnor från alla delar av samhället kan vara utsatta för våld. Men en del grupper kan befinna sig i en särskilt utsatt situation som en följd av diskriminering och marginalisering. Detta kan gälla yngre och äldre kvinnor samt hbtq-personer, men även kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk eller prostitution, eller de som har utländsk bakgrund. 

Personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation kan vara utsatta för våld på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser. Men resonemanget om särskild utsatthet kan upplevas som generaliserande. Ett intersektionellt perspektiv kan bidra till att stödet kan anpassas efter individens behov. 

Att arbeta med särskilt utsatta 

Lärande exempel om särskild utsatthet

Här i webbstödet finns lärande exempel om arbetet med äldre, personer med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruk och kvinnor med erfarenhet av prostitution som utsätts för våld. Reportagen som samlades i magasinet "Att arbeta mot våld" var en del av den nationella satsningen #upptäckvåldet under hösten 2018.

Satsningens syfte var att öka kunskapen inom socialtjänsten om våld och sexuella övergrepp mot kvinnor i särskilt utsatta situationer. 
Magasinet och de lärande exemplen med tema #upptäckvåldet 

Expertfilm om prostitution

Petra Tammert Seidefors är senior utredare för prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Enligt henne är det viktigt att definiera prostitution och människohandel som våld. 

– Prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor, säger Petra Tammert Seidefors.
Expertfilm med utredare på Jämställdhetsmyndigheten om prostitution

Petra Tammert Seidefors är senior utredare för prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten

Kvinnofridslinjen ger dig råd

Kvinnofridslinjens logotyp.

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen för kvinnor som utsatts för hot, våld och sexuella övergrepp. Har du frågor i ditt arbete för våldsutsatta kvinnor? Ring till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 dygnet runt för att få råd och stöd. Kvinnofridslinjens webbplats

Vad säger Socialstyrelsen?

Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL
Allmänna råd (...)
Nämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i enskilda ärenden beakta de särskilda behov som en våldsutsatt kan ha på grund av bl.a.
– sin ålder,
– funktionsnedsättning,
– könsöverskridande identitet eller uttryck,
– sin sexuella läggning,
– att hon eller han tillhör en nationell minoritet,
– att hon eller han har en utländsk bakgrund,
– missbruk och beroende, eller
– risken för hedersrelaterat våld.