Att arbeta med kvinnor i särskild sårbarhet

Stillbild ur film; äldre dam och en personal från hemtjänsten.

Kvinnor från alla delar av samhället kan vara utsatta för våld. Men en del grupper kan befinna sig i en särskilt sårbar situation som en följd av diskriminering och marginalisering. Detta kan gälla yngre och äldre kvinnor samt hbtqi-personer, men även kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk eller prostitution, eller de som har utländsk bakgrund. 

Personer som befinner sig i en särskilt sårbar situation kan vara utsatta för våld på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser. Men resonemanget om särskild sårbarhet kan upplevas som generaliserande. Ett intersektionellt perspektiv kan bidra till att stödet kan anpassas efter individens behov. 

Att arbeta med särskilt sårbara 

Att kommunicera om våld med hjälp av bilder

Personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld jämfört med övrig befolkning. Det visar en rapport från Myndigheten för delaktighet. För att underlätta i kommunikationen med personer med funktionsnedsättning kan det vara bra att använda någon form av stöd, som till exempel bilder. Socialstyrelsen har tagit fram en webbaserad utbildning om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Socialstyrelsens webbutbildning "AKK som kommunikationsstöd".

Region Uppsalas webbsida om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Bräcke Diakonis material med bilder om våldsutsatthet "Reda-ut-häfte" (pdf)

Bilder som stöd i samtal om våld, på Västragötalandsregionens webbplats

Kvinnofridslinjen ger dig råd

Kvinnofridslinjens logotyp.

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen för kvinnor som utsatts för hot, våld och sexuella övergrepp. Har du frågor i ditt arbete för våldsutsatta kvinnor? Ring till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 dygnet runt för att få råd och stöd. Kvinnofridslinjens webbplats

Vad säger Socialstyrelsen?

Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL
Allmänna råd (...)
Socialnämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i enskilda ärenden beakta den särskilda utsatthet eller sårbarhet som en våldsutsatt kan ha på grund av bl.a.
− ekonomisk situation,
− funktionsnedsättning,
− hedersrelaterad kontext,
− kön,
− könsöverskridande identitet eller uttryck,
− missbruk och beroende,
− sexuell läggning,
− tillhörighet till en nationell minoritet,
− utländsk bakgrund, eller
− ålder. 

Senast uppdaterad: 2023-02-28