Att arbeta med kvinnor i särskild utsatthet

Kvinnor från alla delar av samhället kan vara utsatta för våld. Men en del grupper kan befinna sig i en särskilt utsatt situation som en följd av samhällets diskriminering och marginalisering. Detta kan gälla hbtq-personer samt yngre och äldre kvinnor, men även kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk eller prostitution, eller de som har utländsk bakgrund.

Personer beskrivs som särskilt sårbara om de utsätts för våld i särskilt hög grad eller om brotten får särskilt allvarliga konsekvenser. Detsamma gäller om personerna som utsätts har svårt att utnyttja samhällets resurser, förändra sin situation eller att berätta om den. 

Begreppet särskild utsatthet/särskild sårbarhet kan användas för att synliggöra hur personer som skiljer sig från normen kan vara utsatta för våld och diskriminering på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser.

Läs mer om särskild utsatthet i NCK:s kunskapsbank: 
Missbruk och utsatthet för våld
Våld mot kvinnor med utländsk bakgrund
Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
Utnyttjande i prostitution
Våld mot äldre kvinnor
Våld mot hbtq-personer
Ungas utsatthet för våld
Människohandel för sexuella ändamål

Kan upplevas som generaliserande

Men resonemanget om särskilt utsatta grupper och personer kan också upplevas som generaliserande. Livssituationer, behov och erfarenheter skiljer sig åt mellan individer. Det är inte heller nödvändigt att en grupptillhörighet innebär utsatthet för en särskild form av våld. Till exempel antas ofta invandrade kvinnor vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck när de söker hjälp, vilket inte alltid är fallet.

Ett intersektionellt perspektiv

För att få syn på hur våld i nära relationer påverkar individer olika beroende på hur deras livsvillkor ser ut kan ett intersektionellt perspektiv användas. Perspektivet används för att förstå hur maktordningar samverkar. Det kan gälla maktstrukturer utifrån exempelvis kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder. Ett intersektionellt perspektiv kan bidra till att stödet och skyddet kan anpassas efter individens behov. 

Lästips

Socialstyrelsens utbildningsmaterial
"Skylla sig själv?". Våld mot kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik 
"Sällan sedda" Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
"Ensam och utsatt" Våld mot kvinnor med utländsk bakgrund
"Blånader och silverhår" Våld mot äldre kvinnor
"Vänd dem inte ryggen" Hedersrelaterat våld och förtryck

Material från Bräcke Diakoni
Dubbelt utsatt

Att prata om våld med hjälp av bilder
"Reda-ut-häfte" från Bräcke Diakoni
Bildsamt – bilder som stöd i samtal om våld från det treåriga projektet Bildsamt som finansieras av Arvsfonden

Myndigheten för delaktighet, utvecklingsområden till den nationella strategin
"Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning"

Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms stad
"Vägen till att se och agera", om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning