Att arbeta med våldsutsatta kvinnor

Foto på personal inom socialtjänsten som sitter i ett mötesrum och antecknar.

Socialtjänsthandläggaren kan beskrivas som en lots som stödjer och söker skydda den som utsatts för våld. Hjälpen bör ges utifrån ett helhetsperspektiv som tar fasta på den våldsutsattas hela livssituation. 

För att den som utsatts för våld ska få det stöd och den hjälp den har rätt till enligt lagen måste socialtjänsten utreda vilka insatser som individen behöver. 

Att fråga om våld
Att utreda våldsutsatta vuxna
Socialtjänstens insatser

Metodstöd för kartläggning av våld

omslaget till metodstödet som består av en slags mångfärgad stjärna.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett metodstöd som kan användas för att kartlägga mäns våld mot kvinnor och flickor. De tre våldstyper som står i fokus i metodstödet är våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

"Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper – våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål" (Brå 2023, pdf)

Bred samverkan för våldsutsatta i Region Jämtland Härjedalen

Ann-Christin Widenstjerna och Carina Frykman som står i ett mötesrum.

LÄRANDE EXEMPEL Region Jämtland Härjedalen har en betydelsefull roll i samverkansprojektet ”Operation Norrsken”. I en samrådsgrupp samlas företrädare från region, kommun och polis för att ge våldsutsatta vuxna ett effektivare stöd. Nu satsar projektet på att nå fler medarbetare inom vården för att kunna stötta dem i arbetet för patienter som är utsatta för våld. 
Lärande exempel med film om samverkansprojektet Operation Norrsken i Jämtlands län

Frågor och svar från SKR kring bostad

För den som utsätts för våld i nära relation kan en flytt vara enda sättet att skydda sig själv och sina barn. Samtidigt har våldsutsatta mycket svårt på bostadsmarknaden. Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram frågor och svar om kommuners möjligheter att stödja våldsutsatta med bostad. 

Socialnämnden har ett generellt ansvar för brottsoffer och ska särskilt beakta kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp, enligt socialtjänstlagen. Enligt SKR bör socialtjänsten erbjuda våldsutsatta personer stöd och hjälp att ordna boende.
SKR:s webbsida med frågor och svar om boende för våldsutsatta 

Kvinnofridslinjen ger dig råd

Kvinnofridslinjens logotyp.

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen för kvinnor som utsatts för hot, våld och sexuella övergrepp. Har du frågor i ditt arbete för våldsutsatta kvinnor? Ring till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 dygnet runt för att få råd och stöd. Kvinnofridslinjens webbplats

Vad säger Socialstyrelsen?

6 kap. Socialnämndens insatser

Allmänna råd

Socialnämnden bör bl.a. kunna erbjuda den våldsutsatta vuxna
− information och råd,
− stödsamtal,
− hjälp att ordna stadigvarande boende,
− stöd i föräldraskap,
− förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer,
− hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården, och
− hjälp vid kontakt med andra myndigheter, som t.ex. Polismyndigheten och Skatteverket.

Senast uppdaterad: 2023-07-04