Filmer om att ställa frågan om våld inom socialtjänsten

För att ge socialtjänsten ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldserfarenheter har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram utbildningsfilmer.

Tre korta filmer om att använda FREDA-kortfrågor

De tre filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika delar av socialtjänsten. Filmerna är tänkta att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. De som spelar socialsekreterare arbetar själva i socialtjänsten, men det är skådespelare som spelar brukare/klienter.

I början av 2019 ska ytterligare tre utbildningsfilmer publiceras. Dessutom kommer ett utbildningsmaterial för alla filmer att tas fram.

Filmerna är helt fristående och kan visas en och en. I filmerna används det standardiserade instrumentet "FREDA-kortfrågor" som Socialstyrelsen tagit fram. Varje film är cirka sex till sju minuter lång och det finns förslag på frågor i anslutning till filmerna.

Övergripande frågeställningar som berör samtliga filmer:

 • Vad behöver personal inom socialtjänsten för utbildning/stöd/förberedelser för att känna sig trygga i att ställa frågor om våld (med eller utan FREDA-kortfrågor)?
 • Hur arbetar ni med samverkan mellan olika delar av socialtjänsten?

Ställa frågor om våld, försörjningsstöd (Sabina)

I filmen kommer Sabina och Patrik till socialtjänsten för att de söker ekonomiskt bistånd. Det är inte ovanligt att just ekonomiskt bistånd är vägen in för att söka stöd för sin våldsutsatthet. Det är därför viktigt att även ställa frågor om erfarenheter av våld. Oavsett svar blir frågorna även ett sätt att informera om det stöd som kommunen kan erbjuda.

Ställa frågor om våld, försörjningsstöd (Sabina) from NCK on Vimeo

Diskussionsfrågor:

 • Det är viktigt att ställa frågor om våldserfarenhet i enrum. Hur fungerar socialsekreterarens sätt att se till att Sabina skulle kunna få frågorna i enskildhet?
 • Sabina svarar att hon känner sig kontrollerad – hur tänker du kring socialsekreterarens uppföljning av Sabinas svar?
 • Vad ska socialsekreteraren tänka på vid säkerhetsplaneringen? Ska samma frågor ställas även till Patrik?
 • Hur kan socialsekreteraren lägga upp det fortsatta samtalet?
  När det gäller Sabina? När det gäller Lisa (barnet)? När det gäller Patrik?
 • Fundera kring det fortsatta samarbetet mellan vuxenstöd och barnenheten. Vad behöver säkerställas när det gäller orosanmälan för Lisa?

Ställa frågor om våld, äldreomsorgen (Gustav)

I filmen träffar Gustav sin biståndshandläggare för uppföljning. Inom äldreomsorgen i denna kommun har de bestämt att de ska använda FREDA-kortfrågor i alla uppföljningar och nybesök.

Ställa frågan om våld, äldreomsorgen (Gustav) from NCK on Vimeo.

Diskussionsfrågor:

 • Vad bör man särskilt ha i beaktande i mötet med äldre som utsatts för våld?
 • Socialsekreteraren sammanfattar samtalet och föreslår att hon kan boka in en tid hos sin kollega. Gustav är tveksam. Hur kan socialsekreteraren motivera honom till fortsatta samtal?
 • Diskutera vilket stöd Gustav skulle kunna erbjudas utifrån vad ni fått veta i filmen. Hur ser det ut hos er?

Ställa frågor om våld, boendestöd (Fatima)

I filmen kommer Fatima på uppföljningssamtal för boendestöd då hon har en psykisk funktionsnedsättning som innebär att hon har svårt att planera sin dag och få till ett fungerande hem. Socialsekreteraren har till uppgift att följa upp och säkerställa att Fatima får rätt stöd.

Ställa frågan om våld, boendestöd (Fatima) from NCK on Vimeo.

Diskussionsfrågor:

 • Fatima har fått samma frågor tidigare. Vad tror du att det beror på att Fatima berättar om våldet den här gången?
 • Hur kan socialsekreteraren ytterligare anpassa samtalet så att Fatima förstår innebörden i frågorna?
 • I samtalet framkommer att Fatima har tvingats till sex och/eller utsatts för våld – hur kan socialsekreteraren gå vidare med att stödja henne?

Läs gärna mer om att ställa frågor om våld inom socialtjänsten

Se Socialstyrelsens material om FREDA

Se fler utbildningsfilmer om att ställa frågan om våld inom hälso- och sjukvården och tandvården.